Vestland Dc As
Juridisk navn:  Vestland Dc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vormedalsvegen 76 Vormedalsvegen 76 Fax:
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 921440553
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
294.59%
Egenkapital  
  
61.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 260.000 0
Resultat: 72.000 -37.000
Egenkapital: -45.000 -117.000
Regnskap for  Vestland Dc As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 260.000 0
Driftskostnader -186.000 -37.000
Driftsresultat 74.000 -37.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 72.000 -37.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 72.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 199.000 0
Sum eiendeler 199.000 0
Sum opptjent egenkapital -75.000 -147.000
Sum egenkapital -45.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 244.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 260.000 0
Varekostnad -122.000 -24.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -64.000 -13.000
Driftskostnader -186.000 -37.000
Driftsresultat 74.000 -37.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 72.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 178.000 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 21.000 0
Sum omløpsmidler 199.000 0
Sum eiendeler 199.000 0
Sum opptjent egenkapital -75.000 -147.000
Sum egenkapital -45.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 104.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -45.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0
Likviditetsgrad 2 0.8 0
Soliditet -22.6
Resultatgrad 28.5
Rentedekningsgrad 37.0
Gjeldsgrad -5.4
Total kapitalrentabilitet 37.2
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex