Vestland Data As
Juridisk navn:  Vestland Data As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55708093
Liavegen 1 Liavegen 1 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 925501271
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/29/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskapsbyrå As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.275.000
Resultat: 800.000
Egenkapital: 652.000
Regnskap for  Vestland Data As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.275.000
Driftskostnader -476.000
Driftsresultat 800.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 800.000
Skattekostnad -178.000
Årsresultat 622.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 1.006.000
Sum eiendeler 1.006.000
Sum opptjent egenkapital 622.000
Sum egenkapital 652.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.275.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.275.000
Varekostnad -283.000
Lønninger -97.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -96.000
Driftskostnader -476.000
Driftsresultat 800.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 622.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 447.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 559.000
Sum omløpsmidler 1.006.000
Sum eiendeler 1.006.000
Sum opptjent egenkapital 622.000
Sum egenkapital 652.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 71.000
Betalbar skatt 178.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 652.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 64.8
Resultatgrad 62.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 79.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex