Vestland Consulting As
Juridisk navn:  Vestland Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjusetevegen 364 Sjusetevegen 364 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 925501433
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/6/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 723.000
Resultat: 195.000
Egenkapital: 177.000
Regnskap for  Vestland Consulting As
Resultat 2020
Driftsinntekter 723.000
Driftskostnader -529.000
Driftsresultat 195.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 195.000
Skattekostnad -42.000
Årsresultat 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000
Sum omløpsmidler 311.000
Sum eiendeler 478.000
Sum opptjent egenkapital 153.000
Sum egenkapital 177.000
Sum langsiktig gjeld 137.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000
Sum gjeld og egenkapital 477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 723.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 723.000
Varekostnad
Lønninger -479.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -529.000
Driftsresultat 195.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 167.000
Sum varige driftsmidler 167.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 167.000
Varebeholdning
Kundefordringer 188.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 123.000
Sum omløpsmidler 311.000
Sum eiendeler 478.000
Sum opptjent egenkapital 153.000
Sum egenkapital 177.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 137.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 42.000
Skyldig offentlige avgifter 78.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 43.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000
Sum gjeld og egenkapital 477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 37.1
Resultatgrad 27.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet 40.9
Signatur
26.08.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex