Vestland Auto As
Juridisk navn:  Vestland Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grønebakksvegen 1B Grønebakksvegen 1B Fax:
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 823638132
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 557.000
Resultat: -49.000
Egenkapital: 1.000
Regnskap for  Vestland Auto As
Resultat 2020
Driftsinntekter 557.000
Driftskostnader -603.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt -49.000
Skattekostnad
Årsresultat -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 67.000
Sum eiendeler 67.000
Sum opptjent egenkapital -49.000
Sum egenkapital 1.000
Sum langsiktig gjeld 60.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 557.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 557.000
Varekostnad -293.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -310.000
Driftskostnader -603.000
Driftsresultat -46.000
Finansinntekter
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 1.000
Kundefordringer 48.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 16.000
Sum omløpsmidler 67.000
Sum eiendeler 67.000
Sum opptjent egenkapital -49.000
Sum egenkapital 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 60.000
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000
Likviditetsgrad 1 11.2
Likviditetsgrad 2 11.0
Soliditet 1.5
Resultatgrad -8.3
Rentedekningsgrad -15.3
Gjeldsgrad 66.0
Total kapitalrentabilitet -68.7
Signatur
28.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.02.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex