Vestland Asfalt As
Juridisk navn:  Vestland Asfalt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Landåslien 45A Landåslien 45A Fax:
5097 Bergen 5097 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 824598622
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/20/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 2.098.000
Resultat: 10.000
Egenkapital: 38.000
Regnskap for  Vestland Asfalt As
Resultat 2020
Driftsinntekter 2.098.000
Driftskostnader -2.088.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 10.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 400.000
Sum eiendeler 400.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 38.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 362.000
Sum gjeld og egenkapital 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.098.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.098.000
Varekostnad -1.379.000
Lønninger -461.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -248.000
Driftskostnader -2.088.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 211.000
Andre fordringer 66.000
Sum investeringer
Kasse, bank 122.000
Sum omløpsmidler 400.000
Sum eiendeler 400.000
Sum opptjent egenkapital 8.000
Sum egenkapital 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 170.000
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 135.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 55.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000
Sum gjeld og egenkapital 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 9.5
Resultatgrad 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.5
Total kapitalrentabilitet 2.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex