Velaj Master Fliss As
Juridisk navn:  Velaj Master Fliss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Othilie Tonnings vei 7 Othilie Tonnings vei 7 Fax:
0486 Oslo 486 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 925438707
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/19/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 522.000
Resultat: -33.000
Egenkapital: -3.000
Regnskap for  Velaj Master Fliss As
Resultat 2020
Driftsinntekter 522.000
Driftskostnader -545.000
Driftsresultat -23.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt -33.000
Skattekostnad
Årsresultat -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000
Sum omløpsmidler 262.000
Sum eiendeler 850.000
Sum opptjent egenkapital -33.000
Sum egenkapital -3.000
Sum langsiktig gjeld 538.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 522.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 522.000
Varekostnad -35.000
Lønninger -331.000
Avskrivning -18.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -161.000
Driftskostnader -545.000
Driftsresultat -23.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 588.000
Sum varige driftsmidler 588.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 588.000
Varebeholdning
Kundefordringer 20.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 243.000
Sum omløpsmidler 262.000
Sum eiendeler 850.000
Sum opptjent egenkapital -33.000
Sum egenkapital -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 538.000
Leverandørgjeld 134.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 85.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 97.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -0.4
Resultatgrad -4.4
Rentedekningsgrad -2.1
Gjeldsgrad -284.7
Total kapitalrentabilitet -2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex