Vel Og Være As
Juridisk navn:  Vel Og Være As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70133660
Parkgata 3A Parkgata 3A Fax:
6003 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 925854735
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/12/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 172.000
Resultat: 23.000
Egenkapital: 44.000
Regnskap for  Vel Og Være As
Resultat 2020
Driftsinntekter 172.000
Driftskostnader -147.000
Driftsresultat 25.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 23.000
Skattekostnad -4.000
Årsresultat 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 203.000
Sum eiendeler 203.000
Sum opptjent egenkapital 19.000
Sum egenkapital 44.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 160.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.000
Andre inntekter 48.000
Driftsinntekter 172.000
Varekostnad -21.000
Lønninger -81.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -147.000
Driftsresultat 25.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 105.000
Kundefordringer 12.000
Andre fordringer 18.000
Sum investeringer
Kasse, bank 68.000
Sum omløpsmidler 203.000
Sum eiendeler 203.000
Sum opptjent egenkapital 19.000
Sum egenkapital 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 4.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 120.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 21.6
Resultatgrad 14.5
Rentedekningsgrad 12.5
Gjeldsgrad 3.6
Total kapitalrentabilitet 12.3
Signatur
22.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex