Vei 232.14 As
Juridisk navn:  Vei 232.14 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 308 Vei 238 2 Fax:
9171 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 925514500
Aksjekapital: 558.506 NOK
Etableringsdato: 5/15/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ypsilon Business & Accounting Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.944.000
Resultat: 588.000
Egenkapital: 930.000
Regnskap for  Vei 232.14 As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.944.000
Driftskostnader -1.356.000
Driftsresultat 588.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 588.000
Skattekostnad -93.000
Årsresultat 495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.453.000
Sum omløpsmidler 272.000
Sum eiendeler 7.725.000
Sum opptjent egenkapital 369.000
Sum egenkapital 930.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 6.796.000
Sum gjeld og egenkapital 7.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 1.944.000
Driftsinntekter 1.944.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.356.000
Driftskostnader -1.356.000
Driftsresultat 588.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 495.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 7.453.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 7.453.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 7.453.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 37.000
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler 272.000
Sum eiendeler 7.725.000
Sum opptjent egenkapital 369.000
Sum egenkapital 930.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 6.796.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 6.796.000
Sum gjeld og egenkapital 7.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.524.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 12.0
Resultatgrad 30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.3
Total kapitalrentabilitet 7.6
Signatur
11.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex