Vei 1 As
Juridisk navn:  Vei 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thorudveien 40 Thorudveien 40 Fax:
1912 Enebakk 1912 Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 821457742
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Karstein Røv As
Regnskapsfører: Heiaas Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.57%
Resultat  
  
246.84%
Egenkapital  
  
221.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 9.014.000 7.066.000 616.000
Resultat: 2.303.000 664.000 167.000
Egenkapital: 2.173.000 676.000 158.000
Regnskap for  Vei 1 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 9.014.000 7.066.000 616.000
Driftskostnader -6.708.000 -6.365.000 -455.000
Driftsresultat 2.306.000 700.000 161.000
Finansinntekter 1.000 0 6.000
Finanskostnader -4.000 -36.000 0
Finans -3.000 -36.000 6.000
Resultat før skatt 2.303.000 664.000 167.000
Skattekostnad -507.000 -146.000 -38.000
Årsresultat 1.797.000 518.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.834.000 1.289.000 329.000
Sum omløpsmidler 2.308.000 1.272.000 533.000
Sum eiendeler 4.142.000 2.561.000 862.000
Sum opptjent egenkapital 2.143.000 646.000 128.000
Sum egenkapital 2.173.000 676.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 236.000 906.000 544.000
Sum kortsiktig gjeld 1.733.000 978.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 4.142.000 2.560.000 862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.014.000 7.050.000 616.000
Andre inntekter 16.000 0
Driftsinntekter 9.014.000 7.066.000 616.000
Varekostnad -823.000 -796.000 -57.000
Lønninger -2.985.000 -1.716.000 -14.000
Avskrivning -334.000 -384.000 -104.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.566.000 -3.469.000 -280.000
Driftskostnader -6.708.000 -6.365.000 -455.000
Driftsresultat 2.306.000 700.000 161.000
Finansinntekter 1.000 0 6.000
Finanskostnader -4.000 -36.000 0
Finans -3.000 -36.000 6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -300.000 0 0
Årsresultat 1.797.000 518.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 198.000 0 0
Driftsløsøre 1.327.000 1.217.000 329.000
Sum varige driftsmidler 1.525.000 1.217.000 329.000
Sum finansielle anleggsmidler 309.000 71.000 0
Sum anleggsmidler 1.834.000 1.289.000 329.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.008.000 710.000 225.000
Andre fordringer 115.000 10.000 24.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.186.000 552.000 284.000
Sum omløpsmidler 2.308.000 1.272.000 533.000
Sum eiendeler 4.142.000 2.561.000 862.000
Sum opptjent egenkapital 2.143.000 646.000 128.000
Sum egenkapital 2.173.000 676.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 236.000 906.000 544.000
Leverandørgjeld 225.000 225.000 -13.000
Betalbar skatt 505.000 146.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 413.000 233.000 50.000
Utbytte -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 591.000 374.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 1.733.000 978.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 4.142.000 2.560.000 862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 575.000 294.000 373.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 3.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 3.3
Soliditet 52.5 26.4 18.3
Resultatgrad 25.6 9.9 26.1
Rentedekningsgrad 576.5 19.4
Gjeldsgrad 0.9 2.8 4.5
Total kapitalrentabilitet 55.7 27.3 19.4
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex