Vei, Bygg Og Anlegg As
Juridisk navn:  Vei, Bygg Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 326 Furuholen 7D Fax:
1802 Askim 1812 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 912616916
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/28/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.49%
Resultat  
  
-700%
Egenkapital  
  
-6.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.127.000 2.830.000 3.415.000 3.162.000 1.481.000
Resultat: -56.000 -7.000 335.000 112.000 -25.000
Egenkapital: 604.000 649.000 655.000 398.000 315.000
Regnskap for  Vei, Bygg Og Anlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.127.000 2.830.000 3.415.000 3.162.000 1.481.000
Driftskostnader -3.188.000 -2.839.000 -3.085.000 -3.044.000 -1.504.000
Driftsresultat -62.000 -9.000 330.000 118.000 -24.000
Finansinntekter 7.000 7.000 13.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -8.000 -6.000 -1.000
Finans 6.000 2.000 5.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt -56.000 -7.000 335.000 112.000 -25.000
Skattekostnad 12.000 1.000 -78.000 -28.000 0
Årsresultat -44.000 -6.000 257.000 84.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.000 531.000 448.000 352.000 163.000
Sum omløpsmidler 954.000 739.000 1.021.000 959.000 397.000
Sum eiendeler 1.258.000 1.270.000 1.469.000 1.311.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 611.000 617.000 361.000 0
Sum egenkapital 604.000 649.000 655.000 398.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 132.000 215.000 0
Sum kortsiktig gjeld 653.000 577.000 682.000 699.000 246.000
Sum gjeld og egenkapital 1.258.000 1.271.000 1.469.000 1.313.000 561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.127.000 2.830.000 3.415.000 3.155.000 1.481.000
Andre inntekter 0 0 7.000 0
Driftsinntekter 3.127.000 2.830.000 3.415.000 3.162.000 1.481.000
Varekostnad -327.000 -76.000 -58.000 -90.000 -3.000
Lønninger -1.455.000 -1.525.000 -1.928.000 -1.720.000 -718.000
Avskrivning -71.000 -131.000 -112.000 -136.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.335.000 -1.107.000 -987.000 -1.098.000 -742.000
Driftskostnader -3.188.000 -2.839.000 -3.085.000 -3.044.000 -1.504.000
Driftsresultat -62.000 -9.000 330.000 118.000 -24.000
Finansinntekter 7.000 7.000 13.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -8.000 -6.000 -1.000
Finans 6.000 2.000 5.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -6.000 257.000 84.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 284.000 526.000 448.000 352.000 163.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 284.000 526.000 448.000 352.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 304.000 531.000 448.000 352.000 163.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 367.000 331.000 369.000 253.000 91.000
Andre fordringer 130.000 43.000 155.000 165.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 456.000 366.000 497.000 540.000 151.000
Sum omløpsmidler 954.000 739.000 1.021.000 959.000 397.000
Sum eiendeler 1.258.000 1.270.000 1.469.000 1.311.000 560.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 611.000 617.000 361.000 0
Sum egenkapital 604.000 649.000 655.000 398.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 132.000 215.000 0
Leverandørgjeld 148.000 105.000 48.000 26.000 40.000
Betalbar skatt 7.000 0 78.000 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 209.000 192.000 245.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 311.000 263.000 365.000 399.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 577.000 682.000 699.000 246.000
Sum gjeld og egenkapital 1.258.000 1.271.000 1.469.000 1.313.000 561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 301.000 162.000 339.000 260.000 151.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.5 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.6
Soliditet 48.1 51.1 44.6 30.3 56.1
Resultatgrad -2.0 -0.3 9.7 3.7 -1.6
Rentedekningsgrad -62.0 -1.8 41.3 19.7
Gjeldsgrad 1.1 1 1.2 2.3 0.8
Total kapitalrentabilitet -4.4 -0.2 23.3 9.1 -4.3
Signatur
30.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex