Vedana Glow As
Juridisk navn:  Vedana Glow As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordahl Bruns gate 7C Nordahl Bruns gate 7C Fax:
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 825820922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kunst & Kultur Regnskap AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 55.000
Resultat: -8.000
Egenkapital: 16.000
Regnskap for  Vedana Glow As
Resultat 2020
Driftsinntekter 55.000
Driftskostnader -63.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -8.000
Skattekostnad
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 25.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 16.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 55.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -63.000
Driftskostnader -63.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 18.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 25.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 64.0
Resultatgrad -14.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet -32.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex