Vedal Holding As
Juridisk navn:  Vedal Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67827130
Kirkehaugsveien 14 Kirkehaugsveien 14 Fax: 67827131
0283 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998147018
Aksjekapital: 6.100.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Telerevisjon AS
Regnskapsfører: Rubix Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.93%
Resultat  
  
-41.92%
Egenkapital  
  
23.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.578.000 4.145.000 2.184.000 0 1.800.000
Resultat: 7.246.000 12.475.000 8.282.000 -1.078.000 400.000
Egenkapital: 13.973.000 11.358.000 6.108.000 5.673.000 6.751.000
Regnskap for  Vedal Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.578.000 4.145.000 2.184.000 0 1.800.000
Driftskostnader -3.234.000 -2.728.000 -1.499.000 -1.598.000 -1.405.000
Driftsresultat -1.655.000 1.416.000 685.000 -1.598.000 395.000
Finansinntekter 8.954.000 12.572.000 7.611.000 520.000 6.000
Finanskostnader -53.000 -1.512.000 -13.000 -1.000 -1.000
Finans 8.901.000 11.060.000 7.598.000 519.000 5.000
Resultat før skatt 7.246.000 12.475.000 8.282.000 -1.078.000 400.000
Skattekostnad 13.000 -25.000 -26.000 0 -100.000
Årsresultat 7.259.000 12.450.000 8.256.000 -1.078.000 300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.586.000 13.336.000 15.298.000 7.481.000 6.556.000
Sum omløpsmidler 8.270.000 5.688.000 9.720.000 3.190.000 2.329.000
Sum eiendeler 14.856.000 19.024.000 25.018.000 10.671.000 8.885.000
Sum opptjent egenkapital 7.873.000 5.258.000 8.000 -427.000 651.000
Sum egenkapital 13.973.000 11.358.000 6.108.000 5.673.000 6.751.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 883.000 7.665.000 18.910.000 4.998.000 2.135.000
Sum gjeld og egenkapital 14.856.000 19.024.000 25.018.000 10.671.000 8.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.578.000 4.145.000 2.184.000 0 1.800.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.578.000 4.145.000 2.184.000 0 1.800.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.151.000 -769.000 -776.000 -751.000 -768.000
Avskrivning -84.000 -22.000 -8.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.999.000 -1.937.000 -715.000 -841.000 -637.000
Driftskostnader -3.234.000 -2.728.000 -1.499.000 -1.598.000 -1.405.000
Driftsresultat -1.655.000 1.416.000 685.000 -1.598.000 395.000
Finansinntekter 8.954.000 12.572.000 7.611.000 520.000 6.000
Finanskostnader -53.000 -1.512.000 -13.000 -1.000 -1.000
Finans 8.901.000 11.060.000 7.598.000 519.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.908.000 -7.200.000 -7.820.000 0 0
Årsresultat 7.259.000 12.450.000 8.256.000 -1.078.000 300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 -14.000 0 0
Fast eiendom 55.000 62.000 70.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 419.000 55.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 419.000 110.000 62.000 70.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.167.000 13.226.000 15.249.000 7.411.000 6.556.000
Sum anleggsmidler 6.586.000 13.336.000 15.298.000 7.481.000 6.556.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.928.000 2.988.000 2.755.000 2.255.000 2.261.000
Andre fordringer 3.169.000 2.610.000 6.845.000 676.000 -113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 173.000 89.000 120.000 259.000 182.000
Sum omløpsmidler 8.270.000 5.688.000 9.720.000 3.190.000 2.329.000
Sum eiendeler 14.856.000 19.024.000 25.018.000 10.671.000 8.885.000
Sum opptjent egenkapital 7.873.000 5.258.000 8.000 -427.000 651.000
Sum egenkapital 13.973.000 11.358.000 6.108.000 5.673.000 6.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 488.000 104.000 131.000 165.000 66.000
Betalbar skatt 65.000 51.000 10.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 115.000 15.000 -4.000 23.000 32.000
Utbytte -3.908.000 -7.200.000 -7.820.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.000 281.000 10.911.000 4.801.000 1.934.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 7.665.000 18.910.000 4.998.000 2.135.000
Sum gjeld og egenkapital 14.856.000 19.024.000 25.018.000 10.671.000 8.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.387.000 -1.977.000 -9.190.000 -1.808.000 194.000
Likviditetsgrad 1 9.4 0.7 0.5 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 9.4 0.7 0.5 0.6 1.1
Soliditet 94.1 59.7 24.4 53.2 7
Resultatgrad -104.9 34.2 31.4 21.9
Rentedekningsgrad -31.2 0.9 52.7 3
Gjeldsgrad 0.1 0.7 3.1 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 49.1 73.5 33.2 -10.1 4.5
Signatur
08.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex