Utvikling 66.15 As
Juridisk navn:  Utvikling 66.15 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Stener Dannevig Gregers Grams vei 19D C/O Stener Dannevig Gregers Grams Vei 19D Fax:
0382 Oslo 382 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 822184022
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eg Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.51%
Resultat  
  
-13.98%
Egenkapital  
  
82.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 749.000 837.000 0
Resultat: 720.000 837.000 0
Egenkapital: 1.240.000 679.000 30.000
Regnskap for  Utvikling 66.15 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 749.000 837.000 0
Driftskostnader -29.000 0 0
Driftsresultat 720.000 837.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 720.000 837.000 0
Skattekostnad -158.000 -183.000 0
Årsresultat 561.000 654.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.953.000 1.957.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 18.000 30.000
Sum eiendeler 1.957.000 1.975.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.216.000 654.000 0
Sum egenkapital 1.240.000 679.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 249.000 147.000 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 1.149.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.956.000 1.974.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 749.000 837.000 0
Driftsinntekter 749.000 837.000 0
Varekostnad -15.000 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.000 0 0
Driftskostnader -29.000 0 0
Driftsresultat 720.000 837.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 561.000 654.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.953.000 1.957.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.953.000 1.957.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.953.000 1.957.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 18.000 30.000
Sum omløpsmidler 4.000 18.000 30.000
Sum eiendeler 1.957.000 1.975.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.216.000 654.000 0
Sum egenkapital 1.240.000 679.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 249.000 147.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 249.000 147.000 0
Leverandørgjeld 13.000 0 0
Betalbar skatt 57.000 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000 1.113.000 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 1.149.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.956.000 1.974.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -463.000 -1.131.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 63.4 34.4 1
Resultatgrad 96.1 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.9 0
Total kapitalrentabilitet 36.8 42.4 0
Signatur
20.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex