Truck Stop As
Juridisk navn:  Truck Stop As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkelagskaia 1 Bekkelagskaia 1 Fax:
0193 Oslo 193 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920457703
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.88%
Resultat  
  
-2950%
Egenkapital  
  
233.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 288.000 989.000 1.240.000
Resultat: -61.000 -2.000 -52.000
Egenkapital: 100.000 30.000 100.000
Regnskap for  Truck Stop As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 288.000 989.000 1.240.000
Driftskostnader -349.000 -990.000 -1.292.000
Driftsresultat -61.000 -2.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -61.000 -2.000 -52.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -61.000 -2.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 100.000
Sum eiendeler 0 100.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 100.000 30.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 100.000 30.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.000 989.000 1.240.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 288.000 989.000 1.240.000
Varekostnad -183.000 -502.000 -688.000
Lønninger -40.000 -349.000 -370.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -139.000 -234.000
Driftskostnader -349.000 -990.000 -1.292.000
Driftsresultat -61.000 -2.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -61.000 -2.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 30.000
Kasse, bank 0 70.000
Sum omløpsmidler 0 100.000
Sum eiendeler 0 100.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 100.000 30.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 100.000 30.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 100.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 100.0 1 1
Resultatgrad -21.2 -0.2 -4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -61.0 -6.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex