Truck1 As
Juridisk navn:  Truck1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77639600
Postboks 5176 Evjenvegen 100 Fax: 77639655
9284 Tromsø 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 988592080
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Regnskapspartneren Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.07%
Resultat  
  
209.79%
Egenkapital  
  
15.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.779.000 26.236.000 34.575.000 33.035.000 39.782.000
Resultat: 728.000 235.000 -2.122.000 -367.000 1.558.000
Egenkapital: 4.165.000 3.597.000 3.004.000 2.827.000 3.118.000
Regnskap for  Truck1 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.779.000 26.236.000 34.575.000 33.035.000 39.782.000
Driftskostnader -25.662.000 -25.397.000 -36.111.000 -32.892.000 -37.669.000
Driftsresultat 1.117.000 838.000 -1.537.000 143.000 2.112.000
Finansinntekter 314.000 104.000 145.000 93.000 83.000
Finanskostnader -703.000 -708.000 -731.000 -602.000 -638.000
Finans -389.000 -604.000 -586.000 -509.000 -555.000
Resultat før skatt 728.000 235.000 -2.122.000 -367.000 1.558.000
Skattekostnad -161.000 -52.000 465.000 75.000 -379.000
Årsresultat 568.000 183.000 -1.658.000 -291.000 1.179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 622.000 616.000 602.000 229.000 190.000
Sum omløpsmidler 21.094.000 15.025.000 24.837.000 14.222.000 18.257.000
Sum eiendeler 21.716.000 15.641.000 25.439.000 14.451.000 18.447.000
Sum opptjent egenkapital 1.129.000 561.000 378.000 2.036.000 2.327.000
Sum egenkapital 4.165.000 3.597.000 3.004.000 2.827.000 3.118.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.411.000 3.421.000
Sum kortsiktig gjeld 17.551.000 12.044.000 22.436.000 9.213.000 11.909.000
Sum gjeld og egenkapital 21.716.000 15.641.000 25.440.000 14.451.000 18.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.779.000 25.846.000 34.575.000 33.035.000 39.568.000
Andre inntekter 390.000 0 0 214.000
Driftsinntekter 26.779.000 26.236.000 34.575.000 33.035.000 39.782.000
Varekostnad -17.186.000 -16.388.000 -24.226.000 -19.874.000 -22.285.000
Lønninger -3.977.000 -3.667.000 -5.397.000 -6.535.000 -8.362.000
Avskrivning -59.000 -24.000 -28.000 -36.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.440.000 -5.318.000 -6.460.000 -6.447.000 -6.964.000
Driftskostnader -25.662.000 -25.397.000 -36.111.000 -32.892.000 -37.669.000
Driftsresultat 1.117.000 838.000 -1.537.000 143.000 2.112.000
Finansinntekter 314.000 104.000 145.000 93.000 83.000
Finanskostnader -703.000 -708.000 -731.000 -602.000 -638.000
Finans -389.000 -604.000 -586.000 -509.000 -555.000
Konsernbidrag 411.000 1.835.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 568.000 183.000 -1.658.000 -291.000 1.179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 231.000 403.000 551.000 184.000 117.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 291.000 108.000 51.000 46.000 73.000
Sum varige driftsmidler 291.000 108.000 51.000 46.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 105.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 622.000 616.000 602.000 229.000 190.000
Varebeholdning 15.977.000 10.476.000 15.688.000 9.015.000 9.190.000
Kundefordringer 2.479.000 2.868.000 5.713.000 3.235.000 7.237.000
Andre fordringer 1.192.000 890.000 1.116.000 1.741.000 1.586.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.446.000 264.000 397.000 231.000 245.000
Sum omløpsmidler 21.094.000 15.025.000 24.837.000 14.222.000 18.257.000
Sum eiendeler 21.716.000 15.641.000 25.439.000 14.451.000 18.447.000
Sum opptjent egenkapital 1.129.000 561.000 378.000 2.036.000 2.327.000
Sum egenkapital 4.165.000 3.597.000 3.004.000 2.827.000 3.118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.736.000 6.354.000 12.483.000 1.199.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.411.000 3.421.000
Leverandørgjeld 1.936.000 2.616.000 3.364.000 3.010.000 4.984.000
Betalbar skatt 0 0 336.000
Skyldig offentlige avgifter 1.144.000 876.000 1.258.000 796.000 1.330.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.734.000 2.198.000 5.331.000 4.208.000 5.245.000
Sum kortsiktig gjeld 17.551.000 12.044.000 22.436.000 9.213.000 11.909.000
Sum gjeld og egenkapital 21.716.000 15.641.000 25.440.000 14.451.000 18.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.543.000 2.981.000 2.401.000 5.009.000 6.348.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8
Soliditet 19.2 23.0 11.8 19.6 16.9
Resultatgrad 4.2 3.2 -4.4 0.4 5.3
Rentedekningsgrad 1.6 1.2 -2.1 0.2 3.3
Gjeldsgrad 4.2 3.3 7.5 4.1 4.9
Total kapitalrentabilitet 6.6 6.0 -5.5 1.6 11.9
Signatur
10.07.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.07.2009
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex