Transport & Flytting As
Juridisk navn:  Transport & Flytting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Odins gate 15 Odins gate 15 Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 925687545
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/3/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhr Finans & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 49.000
Resultat: -24.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for  Transport & Flytting As
Resultat 2020
Driftsinntekter 49.000
Driftskostnader -73.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -24.000
Skattekostnad 5.000
Årsresultat -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000
Sum omløpsmidler 54.000
Sum eiendeler 59.000
Sum opptjent egenkapital -19.000
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 49.000
Varekostnad
Lønninger -35.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -73.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 5.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 5.000
Varebeholdning
Kundefordringer 30.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 54.000
Sum eiendeler 59.000
Sum opptjent egenkapital -19.000
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 49.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0
Soliditet 10.2
Resultatgrad -49.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.8
Total kapitalrentabilitet -40.7
Signatur
08.01.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
MIKUTIS ANTANAS
SIGNATUR HVER FOR SEG
MIKUTIS ARNAS
Prokurister
08.01.2021
Prokura hver for seg
Mikutis Antanas
Prokura hver for seg
Mikutis Arnas
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex