The Apothecary As
Juridisk navn:  The Apothecary As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55544600
Postboks 203, Sentrum Vågsallmenningen 8 Fax: 55544601
5804 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 933803783
Aksjekapital: 504.900 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/24/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
303.66%
Resultat  
  
-43.62%
Egenkapital  
  
-46.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.408.000 1.092.000 71.000 13.000 16.400.000
Resultat: -1.103.000 -768.000 -82.000 -58.000 -1.216.000
Egenkapital: 1.237.000 2.321.000 612.000 -297.000 -226.000
Regnskap for  The Apothecary As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.408.000 1.092.000 71.000 13.000 16.400.000
Driftskostnader -5.499.000 -1.794.000 -145.000 -102.000 -17.319.000
Driftsresultat -1.090.000 -703.000 -74.000 -89.000 -919.000
Finansinntekter 25.000 46.000 4.000 47.000 84.000
Finanskostnader -37.000 -111.000 -12.000 -16.000 -381.000
Finans -12.000 -65.000 -8.000 31.000 -297.000
Resultat før skatt -1.103.000 -768.000 -82.000 -58.000 -1.216.000
Skattekostnad 19.000 -23.000 -10.000 -13.000 -350.000
Årsresultat -1.085.000 -791.000 -91.000 -71.000 -1.566.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 512.000 583.000 161.000 52.000 64.000
Sum omløpsmidler 3.150.000 2.519.000 889.000 63.000 112.000
Sum eiendeler 3.662.000 3.102.000 1.050.000 115.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 -18.825.000 -18.754.000
Sum egenkapital 1.237.000 2.321.000 612.000 -297.000 -226.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.426.000 781.000 437.000 411.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 3.663.000 3.102.000 1.049.000 114.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.288.000 1.092.000 13.000 0 13.238.000
Andre inntekter 120.000 57.000 13.000 3.162.000
Driftsinntekter 4.408.000 1.092.000 71.000 13.000 16.400.000
Varekostnad -3.062.000 -767.000 -7.000 -5.000 -13.480.000
Lønninger -766.000 -82.000 -1.000 10.000 -1.181.000
Avskrivning -151.000 -26.000 0 0 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.520.000 -919.000 -137.000 -107.000 -2.608.000
Driftskostnader -5.499.000 -1.794.000 -145.000 -102.000 -17.319.000
Driftsresultat -1.090.000 -703.000 -74.000 -89.000 -919.000
Finansinntekter 25.000 46.000 4.000 47.000 84.000
Finanskostnader -37.000 -111.000 -12.000 -16.000 -381.000
Finans -12.000 -65.000 -8.000 31.000 -297.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.085.000 -791.000 -91.000 -71.000 -1.566.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 110.000 127.000 123.000 52.000 64.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 402.000 456.000 38.000 0 0
Sum varige driftsmidler 402.000 456.000 38.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 512.000 583.000 161.000 52.000 64.000
Varebeholdning 1.945.000 1.678.000 226.000 0 0
Kundefordringer 177.000 30.000 0 0 54.000
Andre fordringer 102.000 191.000 100.000 7.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 926.000 345.000 562.000 55.000 44.000
Sum omløpsmidler 3.150.000 2.519.000 889.000 63.000 112.000
Sum eiendeler 3.662.000 3.102.000 1.050.000 115.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 -18.825.000 -18.754.000
Sum egenkapital 1.237.000 2.321.000 612.000 -297.000 -226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.454.000 206.000 312.000 168.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 458.000 330.000 48.000 9.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 102.000 0 0 33.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 143.000 77.000 234.000 293.000
Sum kortsiktig gjeld 2.426.000 781.000 437.000 411.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 3.663.000 3.102.000 1.049.000 114.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 724.000 1.738.000 452.000 -348.000 -290.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.2 2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 1.5 0.2 0.3
Soliditet 33.8 74.8 58.3 -260.5 -128.4
Resultatgrad -24.7 -64.4 -104.2 -684.6 -5.6
Rentedekningsgrad -29.5 -6.3 -6.2 -5.6 -2.4
Gjeldsgrad 2.0 0.3 0.7 -1.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet -29.1 -21.2 -6.7 -36.8 -474.4
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex