The Apartments Company As
Juridisk navn:  The Apartments Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22690450
Josefines gate 30 Josefines gate 30 Fax:
0351 Oslo 351 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913532244
Aksjekapital: 396.150 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/18/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.89%
Resultat  
  
25.71%
Egenkapital  
  
-51.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.159.000 21.567.000 32.384.000 27.728.000 24.578.000
Resultat: -1.601.000 -2.155.000 124.000 1.384.000 440.000
Egenkapital: -3.710.000 -2.454.000 8.410.000 8.533.000 7.469.000
Regnskap for  The Apartments Company As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.159.000 21.567.000 32.384.000 27.728.000 24.578.000
Driftskostnader -22.286.000 -23.476.000 -31.336.000 -26.384.000 -24.211.000
Driftsresultat -1.127.000 -1.908.000 1.048.000 1.344.000 367.000
Finansinntekter 2.000 9.000 86.000 91.000 434.000
Finanskostnader -476.000 -256.000 -1.011.000 -50.000 -361.000
Finans -474.000 -247.000 -925.000 41.000 73.000
Resultat før skatt -1.601.000 -2.155.000 124.000 1.384.000 440.000
Skattekostnad 345.000 465.000 -247.000 -321.000 -106.000
Årsresultat -1.256.000 -1.690.000 -123.000 1.064.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.563.000 7.211.000 7.683.000 7.753.000 6.718.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 6.591.000 10.537.000 11.940.000 8.178.000
Sum eiendeler 10.569.000 13.802.000 18.220.000 19.693.000 14.896.000
Sum opptjent egenkapital -15.920.000 -14.664.000 -3.800.000 -3.677.000 -4.741.000
Sum egenkapital -3.710.000 -2.454.000 8.410.000 8.533.000 7.469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 14.279.000 16.257.000 9.811.000 11.160.000 7.420.000
Sum gjeld og egenkapital 10.569.000 13.803.000 18.221.000 19.693.000 14.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.847.000 411.000 398.000 1.875.000 78.000
Andre inntekter 18.312.000 21.156.000 31.986.000 25.853.000 24.500.000
Driftsinntekter 21.159.000 21.567.000 32.384.000 27.728.000 24.578.000
Varekostnad -19.945.000 -21.541.000 -30.870.000 -26.052.000 -22.840.000
Lønninger -1.000 -593.000 45.000 0 -7.000
Avskrivning -31.000 -55.000 -79.000 -79.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.309.000 -1.287.000 -432.000 -253.000 -1.300.000
Driftskostnader -22.286.000 -23.476.000 -31.336.000 -26.384.000 -24.211.000
Driftsresultat -1.127.000 -1.908.000 1.048.000 1.344.000 367.000
Finansinntekter 2.000 9.000 86.000 91.000 434.000
Finanskostnader -476.000 -256.000 -1.011.000 -50.000 -361.000
Finans -474.000 -247.000 -925.000 41.000 73.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.256.000 -1.690.000 -123.000 1.064.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.797.000 2.452.000 17.000 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 63.000 15.000 94.000 173.000
Sum varige driftsmidler 31.000 63.000 15.000 94.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.734.000 4.697.000 7.651.000 7.651.000 6.544.000
Sum anleggsmidler 7.563.000 7.211.000 7.683.000 7.753.000 6.718.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.549.000 1.459.000 2.704.000 2.772.000 1.673.000
Andre fordringer 35.000 938.000 818.000 1.201.000 1.038.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 180.000 346.000 683.000 156.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 6.591.000 10.537.000 11.940.000 8.178.000
Sum eiendeler 10.569.000 13.802.000 18.220.000 19.693.000 14.896.000
Sum opptjent egenkapital -15.920.000 -14.664.000 -3.800.000 -3.677.000 -4.741.000
Sum egenkapital -3.710.000 -2.454.000 8.410.000 8.533.000 7.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.279.000 15.649.000 5.409.000 8.984.000 5.740.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000
Leverandørgjeld 1.000 211.000 343.000 244.000 387.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 528.000 116.000 175.000 236.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 280.000 3.883.000 1.696.000 1.293.000
Sum kortsiktig gjeld 14.279.000 16.257.000 9.811.000 11.160.000 7.420.000
Sum gjeld og egenkapital 10.569.000 13.803.000 18.221.000 19.693.000 14.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.273.000 -9.666.000 726.000 780.000 758.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 1.1 1.1 1.1
Soliditet -35.1 -17.8 46.2 43.3 50.1
Resultatgrad -5.3 -8.8 3.2 4.8 1.5
Rentedekningsgrad -2.4 -7.5 1 26.9 1
Gjeldsgrad -3.8 -6.6 1.2 1.3 1
Total kapitalrentabilitet -10.6 -13.8 6.2 7.3 5.4
Signatur
21.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex