The Anglo-Norse Fund For The Disabled
Juridisk navn:  The Anglo-Norse Fund For The Disabled
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91332336
C/O Christian Storm Hammerfestgata 3B C/O Christian Storm Hammerfestgata 3B Fax: 22691001
0565 Oslo 565 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940088364
Aksjekapital: 1.927 NOK
Etableringsdato: 11/1/1977
Foretakstype: STI
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.58%
Resultat  
  
215.43%
Egenkapital  
  
10.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 167.000 104.000 0 0 234.000
Resultat: 187.000 -162.000 -36.000 -32.000 55.000
Egenkapital: 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 2.000
Regnskap for  The Anglo-Norse Fund For The Disabled
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 167.000 104.000 0 0 234.000
Driftskostnader -55.000 -169.000 -172.000 -125.000 -179.000
Driftsresultat 112.000 -65.000 -172.000 -125.000 55.000
Finansinntekter 75.000 -97.000 135.000 93.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 75.000 -97.000 135.000 93.000 0
Resultat før skatt 187.000 -162.000 -36.000 -32.000 55.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 187.000 -162.000 -36.000 -32.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.726.000
Sum omløpsmidler 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 245.000
Sum eiendeler 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 1.971.000
Sum opptjent egenkapital 1.915.000 1.728.000 0 0 2.000
Sum egenkapital 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 167.000 104.000 0 0 234.000
Driftsinntekter 167.000 104.000 0 0 234.000
Varekostnad -30.000 -142.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -27.000 -172.000 -125.000 -179.000
Driftskostnader -55.000 -169.000 -172.000 -125.000 -179.000
Driftsresultat 112.000 -65.000 -172.000 -125.000 55.000
Finansinntekter 75.000 -97.000 135.000 93.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 75.000 -97.000 135.000 93.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 187.000 -162.000 -36.000 -32.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.726.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.726.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 1.866.000 1.724.000 1.863.000 1.806.000 0
Kasse, bank 49.000 4.000 28.000 121.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 245.000
Sum eiendeler 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 1.971.000
Sum opptjent egenkapital 1.915.000 1.728.000 0 0 2.000
Sum egenkapital 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.915.000 1.728.000 1.891.000 1.927.000 245.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 67.1 -62.5 23.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.8 -9.4 -1.7 2
Signatur
04.06.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex