The 5Th As
Juridisk navn:  The 5Th As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Riddersporen 3 Riddersporen 3 Fax:
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 927719703
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2021
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 2.000
Resultat: -19.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for  The 5Th As
Resultat 2021
Driftsinntekter 2.000
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -19.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -19.000
Skattekostnad
Årsresultat -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 106.000
Sum eiendeler 106.000
Sum opptjent egenkapital -19.000
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 100.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.000
Varekostnad -9.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -11.000
Driftskostnader -20.000
Driftsresultat -19.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 103.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 2.000
Sum omløpsmidler 106.000
Sum eiendeler 106.000
Sum opptjent egenkapital -19.000
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 80.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000
Sum gjeld og egenkapital 105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 5.7
Resultatgrad -950.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 16.7
Total kapitalrentabilitet -17.9
Signatur
01.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2022
Styret i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex