Th Græsli Ingeniørfirma As
Juridisk navn:  Th Græsli Ingeniørfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94010805
Postboks 199 Kalbakken Professor Birkelands Vei 32B Fax:
0903 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 831900202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/28/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Nordic Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.92%
Resultat  
  
-57.62%
Egenkapital  
  
12.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.888.000 6.840.000 6.920.000 7.970.000 14.260.000
Resultat: 292.000 689.000 -527.000 -1.653.000 968.000
Egenkapital: 2.666.000 2.373.000 341.000 869.000 2.522.000
Regnskap for  Th Græsli Ingeniørfirma As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.888.000 6.840.000 6.920.000 7.970.000 14.260.000
Driftskostnader -5.560.000 -7.115.000 -7.403.000 -9.145.000 -13.231.000
Driftsresultat 327.000 -276.000 -483.000 -1.175.000 1.030.000
Finansinntekter 64.000 1.013.000 -3.000 -48.000 1.000
Finanskostnader -99.000 -49.000 -41.000 -430.000 -63.000
Finans -35.000 964.000 -44.000 -478.000 -62.000
Resultat før skatt 292.000 689.000 -527.000 -1.653.000 968.000
Skattekostnad 0 0 0 -47.000
Årsresultat 292.000 689.000 -527.000 -1.653.000 921.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.214.000 1.214.000 190.000 190.000 839.000
Sum omløpsmidler 3.008.000 3.357.000 3.051.000 4.689.000 5.322.000
Sum eiendeler 4.222.000 4.571.000 3.241.000 4.879.000 6.161.000
Sum opptjent egenkapital 2.566.000 2.273.000 241.000 769.000 2.422.000
Sum egenkapital 2.666.000 2.373.000 341.000 869.000 2.522.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.556.000 2.197.000 2.900.000 4.010.000 3.638.000
Sum gjeld og egenkapital 4.222.000 4.570.000 3.241.000 4.879.000 6.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.874.000 6.840.000 6.919.000 7.970.000 14.260.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.888.000 6.840.000 6.920.000 7.970.000 14.260.000
Varekostnad -3.726.000 -4.584.000 -4.629.000 -5.736.000 -9.422.000
Lønninger -770.000 -1.544.000 -1.831.000 -1.979.000 -2.233.000
Avskrivning 0 0 -30.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.064.000 -987.000 -943.000 -1.400.000 -1.514.000
Driftskostnader -5.560.000 -7.115.000 -7.403.000 -9.145.000 -13.231.000
Driftsresultat 327.000 -276.000 -483.000 -1.175.000 1.030.000
Finansinntekter 64.000 1.013.000 -3.000 -48.000 1.000
Finanskostnader -99.000 -49.000 -41.000 -430.000 -63.000
Finans -35.000 964.000 -44.000 -478.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 292.000 689.000 -527.000 -1.653.000 921.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 238.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 238.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.214.000 1.214.000 190.000 190.000 601.000
Sum anleggsmidler 1.214.000 1.214.000 190.000 190.000 839.000
Varebeholdning 1.584.000 2.319.000 1.579.000 1.192.000 2.182.000
Kundefordringer 752.000 732.000 683.000 762.000 1.872.000
Andre fordringer 32.000 26.000 19.000 19.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 639.000 279.000 770.000 2.716.000 1.249.000
Sum omløpsmidler 3.008.000 3.357.000 3.051.000 4.689.000 5.322.000
Sum eiendeler 4.222.000 4.571.000 3.241.000 4.879.000 6.161.000
Sum opptjent egenkapital 2.566.000 2.273.000 241.000 769.000 2.422.000
Sum egenkapital 2.666.000 2.373.000 341.000 869.000 2.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -149.000 484.000 1.151.000 1.418.000 967.000
Betalbar skatt 0 0 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 219.000 343.000 326.000 273.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.487.000 1.493.000 1.407.000 2.266.000 2.352.000
Sum kortsiktig gjeld 1.556.000 2.197.000 2.900.000 4.010.000 3.638.000
Sum gjeld og egenkapital 4.222.000 4.570.000 3.241.000 4.879.000 6.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.452.000 1.160.000 151.000 679.000 1.684.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.5 0.9 0.9
Soliditet 63.1 51.9 10.5 17.8 40.9
Resultatgrad 5.6 -14.7 7.2
Rentedekningsgrad 3.3 -5.6 -11.8 -2.7 16.3
Gjeldsgrad 0.6 0.9 8.5 4.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 9.3 16.1 -25.1 16.7
Signatur
23.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.12.2016
Prokura
Græsli Larisa
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex