Th Forsell AS
Juridisk navn:  Th Forsell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51570095
Vårstien 2 Vårstien 2 Fax: 51570772
4041 Hafrsfjord 4041 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 911764369
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/1979 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.05%
Resultat  
  
-9.88%
Egenkapital  
  
1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 292.000 210.000 262.000 2.431.000 3.076.000
Resultat: 219.000 243.000 254.000 458.000 643.000
Egenkapital: 13.210.000 13.031.000 14.343.000 14.334.000 14.079.000
Regnskap for  Th Forsell AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 292.000 210.000 262.000 2.431.000 3.076.000
Driftskostnader -163.000 -99.000 -132.000 -2.099.000 -2.503.000
Driftsresultat 128.000 111.000 130.000 331.000 573.000
Finansinntekter 89.000 133.000 125.000 129.000 71.000
Finanskostnader 1.000 0 -3.000 0
Finans 90.000 133.000 125.000 126.000 71.000
Resultat før skatt 219.000 243.000 254.000 458.000 643.000
Skattekostnad -39.000 -56.000 -45.000 -103.000 -174.000
Årsresultat 180.000 187.000 209.000 355.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.697.000 7.342.000 7.270.000 7.247.000 7.257.000
Sum omløpsmidler 4.821.000 7.285.000 7.894.000 8.054.000 8.464.000
Sum eiendeler 13.518.000 14.627.000 15.164.000 15.301.000 15.721.000
Sum opptjent egenkapital 13.060.000 12.881.000 14.193.000 14.184.000 13.929.000
Sum egenkapital 13.210.000 13.031.000 14.343.000 14.334.000 14.079.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 307.000 1.596.000 821.000 967.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 13.517.000 14.627.000 15.164.000 15.301.000 15.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 18.000 9.000 2.292.000 3.076.000
Andre inntekter 193.000 192.000 253.000 139.000 0
Driftsinntekter 292.000 210.000 262.000 2.431.000 3.076.000
Varekostnad -59.000 -9.000 0 -298.000 -274.000
Lønninger -1.000 -1.000 6.000 -1.178.000 -1.687.000
Avskrivning -6.000 -14.000 -16.000 -51.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -75.000 -122.000 -572.000 -390.000
Driftskostnader -163.000 -99.000 -132.000 -2.099.000 -2.503.000
Driftsresultat 128.000 111.000 130.000 331.000 573.000
Finansinntekter 89.000 133.000 125.000 129.000 71.000
Finanskostnader 1.000 0 -3.000 0
Finans 90.000 133.000 125.000 126.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -200.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 180.000 187.000 209.000 355.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.828.000 4.828.000 4.828.000 4.828.000 4.828.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 20.000 37.000 123.000
Sum varige driftsmidler 4.828.000 4.835.000 4.849.000 4.865.000 4.952.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.868.000 2.507.000 2.421.000 2.382.000 2.305.000
Sum anleggsmidler 8.697.000 7.342.000 7.270.000 7.247.000 7.257.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.406.000
Andre fordringer 1.000 981.000 1.000 17.000 68.000
Sum investeringer 1.225.000 1.225.000 1.150.000 1.050.000
Kasse, bank 4.821.000 5.079.000 6.669.000 6.887.000 5.940.000
Sum omløpsmidler 4.821.000 7.285.000 7.894.000 8.054.000 8.464.000
Sum eiendeler 13.518.000 14.627.000 15.164.000 15.301.000 15.721.000
Sum opptjent egenkapital 13.060.000 12.881.000 14.193.000 14.184.000 13.929.000
Sum egenkapital 13.210.000 13.031.000 14.343.000 14.334.000 14.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 10.000 14.000 124.000
Betalbar skatt 39.000 56.000 45.000 103.000 176.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 3.000 0 307.000
Utbytte -1.500.000 -200.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 265.000 35.000 562.000 751.000 934.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 1.596.000 821.000 967.000 1.642.000
Sum gjeld og egenkapital 13.517.000 14.627.000 15.164.000 15.301.000 15.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.514.000 5.689.000 7.073.000 7.087.000 6.822.000
Likviditetsgrad 1 15.7 4.6 9.6 8.3 5.2
Likviditetsgrad 2 15.7 4.6 9.6 8.3 5.2
Soliditet 97.7 89.1 94.6 93.7 89.6
Resultatgrad 43.8 52.9 49.6 13.6 18.6
Rentedekningsgrad -128.0 110.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.6 1.7 1.7 3 4.1
Signatur
13.07.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG DAGLIG
LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex