Taxi Drift AS
Juridisk navn:  Taxi Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06565
Oskar Skoglys Veg 2 Oskar Skoglys Veg 2 Fax: 61254032
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 986783180
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.71%
Egenkapital  
  
-15.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 5.551.000
Resultat: -9.000 -14.000 -26.000 -53.000 152.000
Egenkapital: 48.000 57.000 71.000 577.000 630.000
Regnskap for  Taxi Drift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 5.551.000
Driftskostnader -9.000 -14.000 -26.000 -54.000 -5.399.000
Driftsresultat -9.000 -14.000 -26.000 -54.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -9.000 -14.000 -26.000 -53.000 152.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -40.000
Årsresultat -9.000 -14.000 -26.000 -53.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 48.000 163.000 481.000 577.000 1.833.000
Sum eiendeler 48.000 163.000 481.000 577.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 27.000 41.000 477.000 530.000
Sum egenkapital 48.000 57.000 71.000 577.000 630.000
Sum langsiktig gjeld 0 106.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 410.000 0 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 163.000 481.000 577.000 1.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 5.551.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 5.551.000
Varekostnad 0 0 0 0 -31.000
Lønninger 0 0 0 -7.000 -4.367.000
Avskrivning 0 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -14.000 -26.000 -47.000 -984.000
Driftskostnader -9.000 -14.000 -26.000 -54.000 -5.399.000
Driftsresultat -9.000 -14.000 -26.000 -54.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -410.000 0 0
Årsresultat -9.000 -14.000 -26.000 -53.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 43.000
Andre fordringer 9.000 0 313.000 412.000 810.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 38.000 162.000 167.000 164.000 979.000
Sum omløpsmidler 48.000 163.000 481.000 577.000 1.833.000
Sum eiendeler 48.000 163.000 481.000 577.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 27.000 41.000 477.000 530.000
Sum egenkapital 48.000 57.000 71.000 577.000 630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 106.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 340.000
Utbytte 0 0 -410.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 787.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 410.000 0 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 163.000 481.000 577.000 1.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 163.000 71.000 577.000 630.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 0 1.5
Soliditet 1 3 14.8 1 34.4
Resultatgrad 2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.9 5.8 0 1.9
Total kapitalrentabilitet -18.8 -8.6 -5.4 -9.4 8.3
Signatur
07.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex