Svalbard Villmarksenter AS
Juridisk navn:  Svalbard Villmarksenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 79021700
Postboks 396 Vei 408 1 Fax: 79021986
9171 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 981320204
Aksjekapital: 333.055 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/6/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Longyearbyen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.63%
Resultat  
  
-654.79%
Egenkapital  
  
-16.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 989.000 2.088.000 3.055.000 4.005.000 3.574.000
Resultat: -405.000 73.000 -320.000 -365.000 14.000
Egenkapital: 1.718.000 2.061.000 1.999.000 2.272.000 2.565.000
Regnskap for  Svalbard Villmarksenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 989.000 2.088.000 3.055.000 4.005.000 3.574.000
Driftskostnader -1.396.000 -2.017.000 -3.371.000 -4.373.000 -3.558.000
Driftsresultat -407.000 70.000 -316.000 -369.000 16.000
Finansinntekter 8.000 12.000 6.000 15.000 11.000
Finanskostnader -7.000 -10.000 -10.000 -11.000 -13.000
Finans 1.000 2.000 -4.000 4.000 -2.000
Resultat før skatt -405.000 73.000 -320.000 -365.000 14.000
Skattekostnad 63.000 -12.000 48.000 72.000 -2.000
Årsresultat -343.000 61.000 -273.000 -293.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.185.000 1.447.000 1.380.000 2.939.000
Sum omløpsmidler 695.000 971.000 1.040.000 1.426.000 1.293.000
Sum eiendeler 1.871.000 2.156.000 2.487.000 2.806.000 4.232.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.000 1.728.000 1.666.000 1.939.000 2.232.000
Sum egenkapital 1.718.000 2.061.000 1.999.000 2.272.000 2.565.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 96.000 487.000 534.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 1.871.000 2.157.000 2.486.000 2.806.000 4.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 799.000 2.088.000 3.053.000 2.758.000 3.574.000
Andre inntekter 190.000 0 2.000 1.247.000 0
Driftsinntekter 989.000 2.088.000 3.055.000 4.005.000 3.574.000
Varekostnad -545.000 -503.000 -531.000 -1.051.000 -1.375.000
Lønninger -234.000 -522.000 -1.510.000 -2.294.000 -1.286.000
Avskrivning -104.000 -175.000 -233.000 -197.000 -209.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -817.000 -1.097.000 -831.000 -688.000
Driftskostnader -1.396.000 -2.017.000 -3.371.000 -4.373.000 -3.558.000
Driftsresultat -407.000 70.000 -316.000 -369.000 16.000
Finansinntekter 8.000 12.000 6.000 15.000 11.000
Finanskostnader -7.000 -10.000 -10.000 -11.000 -13.000
Finans 1.000 2.000 -4.000 4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -343.000 61.000 -273.000 -293.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 256.000 193.000 205.000 157.000 85.000
Fast eiendom 42.000 49.000 55.000 800.000 2.345.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 778.000 849.000 1.002.000 328.000 415.000
Sum varige driftsmidler 820.000 898.000 1.058.000 1.128.000 2.759.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 94.000 184.000 95.000 95.000
Sum anleggsmidler 1.176.000 1.185.000 1.447.000 1.380.000 2.939.000
Varebeholdning 42.000 204.000 192.000 215.000 241.000
Kundefordringer 52.000 317.000 284.000 141.000 63.000
Andre fordringer 126.000 68.000 66.000 71.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 475.000 383.000 497.000 998.000 951.000
Sum omløpsmidler 695.000 971.000 1.040.000 1.426.000 1.293.000
Sum eiendeler 1.871.000 2.156.000 2.487.000 2.806.000 4.232.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.000 1.728.000 1.666.000 1.939.000 2.232.000
Sum egenkapital 1.718.000 2.061.000 1.999.000 2.272.000 2.565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.020.000
Leverandørgjeld 45.000 31.000 164.000 168.000 276.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 65.000 324.000 366.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 96.000 487.000 534.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 1.871.000 2.157.000 2.486.000 2.806.000 4.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 542.000 875.000 553.000 892.000 646.000
Likviditetsgrad 1 4.5 1 2.1 2.7 2
Likviditetsgrad 2 4.3 8 1.7 2.3 1.6
Soliditet 91.8 95.5 80.4 8 60.6
Resultatgrad -41.2 3.4 -10.3 -9.2 0.4
Rentedekningsgrad -58.1 7 -31.6 -33.5 1.2
Gjeldsgrad 0.1 0 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -21.3 3.8 -12.5 -12.6 0.6
Signatur
27.02.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG,
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex