Sunniva Drikker As
Juridisk navn:  Sunniva Drikker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03080
Postboks 113 Kalbakken Bedriftsveien 7 Fax: 22899005
0902 Oslo 950 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971212675
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
48.91%
Egenkapital  
  
-4.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 274.000 184.000 139.000 247.000 1.855.000
Egenkapital: 18.809.000 19.695.000 20.731.000 22.009.000 23.584.000
Regnskap for  Sunniva Drikker As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -16.000 -44.000 -16.000 1.578.000
Driftsresultat -16.000 -16.000 -44.000 -16.000 1.579.000
Finansinntekter 298.000 208.000 190.000 269.000 299.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -6.000 -23.000
Finans 290.000 200.000 183.000 263.000 276.000
Resultat før skatt 274.000 184.000 139.000 247.000 1.855.000
Skattekostnad -60.000 14.000 38.000 27.000 -279.000
Årsresultat 213.000 199.000 177.000 274.000 1.576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.218.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Sum eiendeler 21.218.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Sum opptjent egenkapital 8.809.000 9.695.000 10.731.000 12.009.000 13.584.000
Sum egenkapital 18.809.000 19.695.000 20.731.000 22.009.000 23.584.000
Sum langsiktig gjeld 999.000 1.249.000 1.633.000 2.130.000 2.773.000
Sum kortsiktig gjeld 1.409.000 1.604.000 1.914.000 2.474.000 4.636.000
Sum gjeld og egenkapital 21.217.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -28.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -16.000 -44.000 -16.000 1.606.000
Driftskostnader -16.000 -16.000 -44.000 -16.000 1.578.000
Driftsresultat -16.000 -16.000 -44.000 -16.000 1.579.000
Finansinntekter 298.000 208.000 190.000 269.000 299.000
Finanskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -6.000 -23.000
Finans 290.000 200.000 183.000 263.000 276.000
Konsernbidrag -1.099.000 -1.235.000 -1.455.000 -1.849.000 -3.378.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 213.000 199.000 177.000 274.000 1.576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.218.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Sum omløpsmidler 21.218.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Sum eiendeler 21.218.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Sum opptjent egenkapital 8.809.000 9.695.000 10.731.000 12.009.000 13.584.000
Sum egenkapital 18.809.000 19.695.000 20.731.000 22.009.000 23.584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 999.000 1.249.000 1.633.000 2.130.000 2.773.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.409.000 1.604.000 1.914.000 2.465.000 0
Sum langsiktig gjeld 999.000 1.249.000 1.633.000 2.130.000 2.773.000
Leverandørgjeld 0 0 0 9.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 4.627.000
Sum kortsiktig gjeld 1.409.000 1.604.000 1.914.000 2.474.000 4.636.000
Sum gjeld og egenkapital 21.217.000 22.548.000 24.278.000 26.613.000 30.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.809.000 20.944.000 22.364.000 24.139.000 26.357.000
Likviditetsgrad 1 15.1 14.1 12.7 10.8 6.7
Likviditetsgrad 2 15.1 14.1 12.7 10.8 6.7
Soliditet 88.7 87.3 85.4 82.7 76.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.3 -2.7 81.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.3 0.9 0.6 1 6.1
Signatur
06.01.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex