Storkvikne Gård As
Juridisk navn:  Storkvikne Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Rune Kvikne Berbusjårvegen 46 c/o Rune Kvikne Berbusjårvegen 46 Fax:
7327 Svorkmo 7327 Svorkmo
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 924846496
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 1.326.000
Resultat: 110.000
Egenkapital: 116.000
Regnskap for  Storkvikne Gård As
Resultat 2020
Driftsinntekter 1.326.000
Driftskostnader -1.212.000
Driftsresultat 114.000
Finansinntekter
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt 110.000
Skattekostnad -24.000
Årsresultat 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000
Sum omløpsmidler 267.000
Sum eiendeler 378.000
Sum opptjent egenkapital 86.000
Sum egenkapital 116.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 262.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.280.000
Andre inntekter 46.000
Driftsinntekter 1.326.000
Varekostnad -778.000
Lønninger -79.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -356.000
Driftskostnader -1.212.000
Driftsresultat 114.000
Finansinntekter
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 111.000
Sum anleggsmidler 111.000
Varebeholdning 148.000
Kundefordringer 102.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 17.000
Sum omløpsmidler 267.000
Sum eiendeler 378.000
Sum opptjent egenkapital 86.000
Sum egenkapital 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 10.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 110.000
Betalbar skatt 24.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 106.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 30.7
Resultatgrad 8.6
Rentedekningsgrad 28.5
Gjeldsgrad 2.3
Total kapitalrentabilitet 30.2
Signatur
15.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex