Stiftelsen Nyskolen I Oslo
Juridisk navn:  Stiftelsen Nyskolen I Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21899820
Østerdalsgata 7 Østerdalsgata 7 Fax:
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 884715342
Aksjekapital: 1.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 5/21/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Åsmund Hammerstad Statsautorisert Revisor
Utvikling:
Omsetning  
  
3.53%
Resultat  
  
102.12%
Egenkapital  
  
18.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.293.000 18.636.000 19.771.000 18.706.000 16.449.000
Resultat: 1.144.000 566.000 2.656.000 1.556.000 243.000
Egenkapital: 7.256.000 6.112.000 5.546.000 2.889.000 1.586.000
Regnskap for  Stiftelsen Nyskolen I Oslo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.293.000 18.636.000 19.771.000 18.706.000 16.449.000
Driftskostnader -18.168.000 -18.102.000 -17.130.000 -17.158.000 -16.220.000
Driftsresultat 1.126.000 534.000 2.641.000 1.548.000 228.000
Finansinntekter 18.000 32.000 17.000 17.000 28.000
Finanskostnader 0 -1.000 -9.000 -13.000
Finans 18.000 32.000 16.000 8.000 15.000
Resultat før skatt 1.144.000 566.000 2.656.000 1.556.000 243.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.144.000 566.000 2.656.000 1.556.000 243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 41.000 148.000 1.914.000 194.000
Sum omløpsmidler 10.238.000 8.618.000 7.989.000 3.552.000 4.250.000
Sum eiendeler 10.252.000 8.659.000 8.137.000 5.466.000 4.444.000
Sum opptjent egenkapital 7.255.000 6.111.000 5.545.000 1.075.000 1.585.000
Sum egenkapital 7.256.000 6.112.000 5.546.000 2.889.000 1.586.000
Sum langsiktig gjeld 390.000 367.000 352.000 319.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 2.607.000 2.180.000 2.239.000 2.257.000 2.422.000
Sum gjeld og egenkapital 10.252.000 8.659.000 8.137.000 5.465.000 4.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.055.000 18.580.000 19.752.000 0 16.374.000
Andre inntekter 239.000 56.000 19.000 18.706.000 74.000
Driftsinntekter 19.293.000 18.636.000 19.771.000 18.706.000 16.449.000
Varekostnad -292.000 -387.000 -366.000 -324.000 -272.000
Lønninger -14.068.000 -13.802.000 -12.821.000 -12.770.000 -12.729.000
Avskrivning -27.000 -107.000 -107.000 -84.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.781.000 -3.806.000 -3.836.000 -3.980.000 -3.091.000
Driftskostnader -18.168.000 -18.102.000 -17.130.000 -17.158.000 -16.220.000
Driftsresultat 1.126.000 534.000 2.641.000 1.548.000 228.000
Finansinntekter 18.000 32.000 17.000 17.000 28.000
Finanskostnader 0 -1.000 -9.000 -13.000
Finans 18.000 32.000 16.000 8.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.144.000 566.000 2.656.000 1.556.000 243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 41.000 148.000 255.000 194.000
Sum varige driftsmidler 14.000 41.000 148.000 255.000 194.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.658.000 0
Sum anleggsmidler 14.000 41.000 148.000 1.914.000 194.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 121.000 145.000 97.000 0 48.000
Andre fordringer 83.000 1.157.000 84.000 0 430.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.035.000 7.315.000 7.808.000 3.552.000 3.773.000
Sum omløpsmidler 10.238.000 8.618.000 7.989.000 3.552.000 4.250.000
Sum eiendeler 10.252.000 8.659.000 8.137.000 5.466.000 4.444.000
Sum opptjent egenkapital 7.255.000 6.111.000 5.545.000 1.075.000 1.585.000
Sum egenkapital 7.256.000 6.112.000 5.546.000 2.889.000 1.586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 390.000 367.000 352.000 319.000 436.000
Leverandørgjeld 326.000 197.000 390.000 0 311.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 711.000 554.000 507.000 604.000 602.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.569.000 1.429.000 1.342.000 1.654.000 1.510.000
Sum kortsiktig gjeld 2.607.000 2.180.000 2.239.000 2.257.000 2.422.000
Sum gjeld og egenkapital 10.252.000 8.659.000 8.137.000 5.465.000 4.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.631.000 6.438.000 5.750.000 1.295.000 1.828.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4 3.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 3.9 4 3.6 1.6 1.8
Soliditet 70.8 70.6 68.2 52.9 35.7
Resultatgrad 5.8 2.9 13.4 8.3 1.4
Rentedekningsgrad 2 1 17.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 11.2 6.5 32.7 28.6 5.8
Signatur
11.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex