Stiftelsen Convoy Cup Norway
Juridisk navn:  Stiftelsen Convoy Cup Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52828593
c/o Stacy Lee Ferkingstad Treskovegen 30 c/o Stacy Lee Ferkingstad Treskovegen 30 Fax: 23092319
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 987493496
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Alma Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
21.43%
Egenkapital  
  
-24.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 13.000 84.000 0
Resultat: -11.000 -14.000 1.000 48.000 -7.000
Egenkapital: 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Regnskap for  Stiftelsen Convoy Cup Norway
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 13.000 84.000 0
Driftskostnader -11.000 -14.000 -12.000 -36.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 1.000 48.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -14.000 1.000 48.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -14.000 1.000 48.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum eiendeler 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -55.000 -41.000 -42.000 0
Sum egenkapital 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 31.000 0
Andre inntekter 0 0 13.000 53.000 0
Driftsinntekter 0 0 13.000 84.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -14.000 -12.000 -36.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -14.000 -12.000 -36.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -14.000 1.000 48.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -14.000 1.000 48.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum omløpsmidler 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum eiendeler 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -66.000 -55.000 -41.000 -42.000 0
Sum egenkapital 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 45.000 59.000 58.000 10.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 7.7 57.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -32.4 -31.1 1.7 82.8 -80.0
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2020
PROKURA HVER FOR SEG
WALLHEAD SIMON
PROKURA HVER FOR SEG
FERKINGSTAD STACY LEE
PROKURA HVER FOR SEG
IVERSEN HELGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex