Stavland As
Juridisk navn:  Stavland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53448460
Postboks 63 Stavlandsneset 2 Fax: 53448461
5445 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 916214200
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/15/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.21%
Resultat  
  
10.12%
Egenkapital  
  
7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.368.000 28.591.000 22.982.000 22.790.000 22.084.000
Resultat: 3.222.000 2.926.000 782.000 2.046.000 1.792.000
Egenkapital: 6.936.000 6.429.000 4.921.000 4.921.000 4.880.000
Regnskap for  Stavland As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.368.000 28.591.000 22.982.000 22.790.000 22.084.000
Driftskostnader -28.931.000 -25.235.000 -21.756.000 -20.621.000 -19.541.000
Driftsresultat 3.436.000 3.355.000 1.226.000 2.171.000 2.542.000
Finansinntekter 143.000 58.000 23.000 181.000 82.000
Finanskostnader -358.000 -488.000 -466.000 -306.000 -833.000
Finans -215.000 -430.000 -443.000 -125.000 -751.000
Resultat før skatt 3.222.000 2.926.000 782.000 2.046.000 1.792.000
Skattekostnad -715.000 -668.000 -182.000 -505.000 -331.000
Årsresultat 2.506.000 2.258.000 600.000 1.541.000 1.460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.230.000 4.962.000 4.195.000 4.387.000 3.122.000
Sum omløpsmidler 16.690.000 14.704.000 12.386.000 11.551.000 14.046.000
Sum eiendeler 20.920.000 19.666.000 16.581.000 15.938.000 17.168.000
Sum opptjent egenkapital 4.436.000 3.929.000 2.421.000 2.421.000 2.380.000
Sum egenkapital 6.936.000 6.429.000 4.921.000 4.921.000 4.880.000
Sum langsiktig gjeld 2.504.000 3.798.000 4.394.000 4.938.000 5.737.000
Sum kortsiktig gjeld 11.479.000 9.439.000 7.266.000 6.078.000 6.551.000
Sum gjeld og egenkapital 20.919.000 19.666.000 16.581.000 15.937.000 17.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.368.000 28.591.000 22.982.000 22.790.000 22.084.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.368.000 28.591.000 22.982.000 22.790.000 22.084.000
Varekostnad -17.018.000 -14.315.000 -10.726.000 -10.280.000 -10.488.000
Lønninger -6.510.000 -5.562.000 -6.131.000 -5.666.000 -4.960.000
Avskrivning -792.000 -776.000 -557.000 -385.000 -278.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.611.000 -4.582.000 -4.342.000 -4.290.000 -3.815.000
Driftskostnader -28.931.000 -25.235.000 -21.756.000 -20.621.000 -19.541.000
Driftsresultat 3.436.000 3.355.000 1.226.000 2.171.000 2.542.000
Finansinntekter 143.000 58.000 23.000 181.000 82.000
Finanskostnader -358.000 -488.000 -466.000 -306.000 -833.000
Finans -215.000 -430.000 -443.000 -125.000 -751.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -750.000 -600.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 2.506.000 2.258.000 600.000 1.541.000 1.460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 131.000 161.000 191.000 218.000 245.000
Maskiner anlegg 3.845.000 4.481.000 3.561.000 3.602.000 2.783.000
Driftsløsøre 254.000 320.000 443.000 566.000 95.000
Sum varige driftsmidler 4.230.000 4.962.000 4.195.000 4.387.000 3.122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.230.000 4.962.000 4.195.000 4.387.000 3.122.000
Varebeholdning 11.941.000 8.322.000 8.555.000 7.350.000 5.700.000
Kundefordringer 2.499.000 4.052.000 1.694.000 2.099.000 2.600.000
Andre fordringer 2.207.000 2.327.000 2.134.000 2.070.000 2.043.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 4.000 3.000 31.000 3.703.000
Sum omløpsmidler 16.690.000 14.704.000 12.386.000 11.551.000 14.046.000
Sum eiendeler 20.920.000 19.666.000 16.581.000 15.938.000 17.168.000
Sum opptjent egenkapital 4.436.000 3.929.000 2.421.000 2.421.000 2.380.000
Sum egenkapital 6.936.000 6.429.000 4.921.000 4.921.000 4.880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 220.000 228.000 202.000 157.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.988.000 2.923.000 2.989.000 2.003.000 1.390.000
Sum langsiktig gjeld 2.504.000 3.798.000 4.394.000 4.938.000 5.737.000
Leverandørgjeld 3.693.000 3.412.000 2.159.000 2.014.000 2.962.000
Betalbar skatt 723.000 642.000 137.000 359.000 320.000
Skyldig offentlige avgifter 1.052.000 888.000 879.000 200.000 378.000
Utbytte -2.000.000 -750.000 -600.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.024.000 825.000 502.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 11.479.000 9.439.000 7.266.000 6.078.000 6.551.000
Sum gjeld og egenkapital 20.919.000 19.666.000 16.581.000 15.937.000 17.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.211.000 5.265.000 5.120.000 5.473.000 7.495.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.5 0.7 1.3
Soliditet 33.2 32.7 29.7 30.9 28.4
Resultatgrad 10.6 11.7 5.3 9.5 11.5
Rentedekningsgrad 9.6 6.9 2.6 7.1 3.2
Gjeldsgrad 2 2.1 2.4 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 17.1 17.4 7.5 14.8 15.3
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
STAVLAND ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex