Skorve Samdrift Da
Juridisk navn:  Skorve Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flatdalsbyen 61 Flatdalsbyen 61 Fax:
3841 Flatdal 3841 Flatdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 913123654
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/14/2014
Foretakstype: DA
Revisor: Telerevisjon AS
Regnskapsfører: Bø Økonomi Og Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 6.529.000
Resultat: -157.000
Egenkapital: 2.128.000
Regnskap for  Skorve Samdrift Da
Resultat 2020
Driftsinntekter 6.529.000
Driftskostnader -6.596.000
Driftsresultat -66.000
Finansinntekter 27.000
Finanskostnader -119.000
Finans -92.000
Resultat før skatt -157.000
Skattekostnad
Årsresultat -157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.520.000
Sum omløpsmidler 1.577.000
Sum eiendeler 7.097.000
Sum opptjent egenkapital -413.000
Sum egenkapital 2.128.000
Sum langsiktig gjeld 3.692.000
Sum kortsiktig gjeld 1.278.000
Sum gjeld og egenkapital 7.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.039.000
Andre inntekter 490.000
Driftsinntekter 6.529.000
Varekostnad -3.838.000
Lønninger -1.535.000
Avskrivning -605.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -773.000
Driftskostnader -6.596.000
Driftsresultat -66.000
Finansinntekter 27.000
Finanskostnader -119.000
Finans -92.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -157.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 3.979.000
Maskiner anlegg 386.000
Driftsløsøre 1.143.000
Sum varige driftsmidler 5.508.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000
Sum anleggsmidler 5.520.000
Varebeholdning 870.000
Kundefordringer 604.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 104.000
Sum omløpsmidler 1.577.000
Sum eiendeler 7.097.000
Sum opptjent egenkapital -413.000
Sum egenkapital 2.128.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 3.692.000
Leverandørgjeld 341.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 332.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 605.000
Sum kortsiktig gjeld 1.278.000
Sum gjeld og egenkapital 7.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 299.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 30.0
Resultatgrad -1.0
Rentedekningsgrad -0.6
Gjeldsgrad 2.3
Total kapitalrentabilitet -0.5
Signatur
12.06.2020
DELTAKARANE KVAR FOR SEG.
Prokurister
12.06.2020
Deltakarane kvar for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex