Skalldyrekspressen As
Juridisk navn:  Skalldyrekspressen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Odvar Solbergs vei 170 Odvar Solbergs vei 170 Fax:
0973 Oslo 973 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922715513
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skills Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-192.11%
Egenkapital  
  
-58.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 0 96.000
Resultat: -35.000 38.000
Egenkapital: 25.000 60.000
Regnskap for  Skalldyrekspressen As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 0 96.000
Driftskostnader -35.000 -58.000
Driftsresultat -35.000 38.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -35.000 38.000
Skattekostnad 0 -8.000
Årsresultat -35.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 69.000
Sum eiendeler 38.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 30.000
Sum egenkapital 25.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 96.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 96.000
Varekostnad 0 -3.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -55.000
Driftskostnader -35.000 -58.000
Driftsresultat -35.000 38.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -35.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 38.000 64.000
Sum omløpsmidler 38.000 69.000
Sum eiendeler 38.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 30.000
Sum egenkapital 25.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0
Betalbar skatt 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 60.000
Likviditetsgrad 1 2.9 7.7
Likviditetsgrad 2 2.9 7.7
Soliditet 65.8 8
Resultatgrad 39.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -92.1 55.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex