Skånevik Hotel AS
Juridisk navn:  Skånevik Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53770700
Postboks 40 Kvalsvikv 31 B Fax: 52726697
5594 Skånevik 5515 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916015119
Aksjekapital: 269.048 NOK
Etableringsdato: 5/12/1960
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.76%
Egenkapital  
  
-67.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -21.000 -1.698.000 -108.000 0 -3.000
Egenkapital: -52.000 -31.000 1.667.000 1.776.000 1.000
Regnskap for  Skånevik Hotel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -31.000 -108.000 0 -4.000
Driftsresultat -21.000 -31.000 -108.000 0 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.667.000 0 0 0
Finans 0 -1.667.000 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -1.698.000 -108.000 0 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -1.698.000 -108.000 0 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.667.000 776.000 0
Sum omløpsmidler 0 5.000 5.000 1.004.000 1.000
Sum eiendeler 0 5.000 1.672.000 1.780.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -300.000 -208.000 -100.000 -100.000
Sum egenkapital -52.000 -31.000 1.667.000 1.776.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 36.000 5.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 1.672.000 1.780.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -31.000 -108.000 0 -4.000
Driftskostnader -21.000 -31.000 -108.000 0 -4.000
Driftsresultat -21.000 -31.000 -108.000 0 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.667.000 0 0 0
Finans 0 -1.667.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -1.698.000 -108.000 0 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.667.000 776.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.667.000 776.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 269.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 5.000 135.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 5.000 5.000 1.004.000 1.000
Sum eiendeler 0 5.000 1.672.000 1.780.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -300.000 -208.000 -100.000 -100.000
Sum egenkapital -52.000 -31.000 1.667.000 1.776.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 31.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 5.000 5.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 36.000 5.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 5.000 1.672.000 1.780.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 -31.000 0 999.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 1 200.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 1 200.8 0.0
Soliditet 99.7 99.7 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.5 0 -400.0
Signatur
27.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex