Service Bygg As
Juridisk navn:  Service Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Johan Berentsens Vei 71 Johan Berentsens Vei 71 Fax:
5163 Laksevåg 5163 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922859663
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 1-2-3 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-4.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.000 -6.000
Egenkapital: 23.000 24.000
Regnskap for  Service Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt -1.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 24.000
Sum eiendeler 23.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -6.000
Sum egenkapital 23.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -6.000
Driftskostnader -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 23.000 24.000
Sum omløpsmidler 23.000 24.000
Sum eiendeler 23.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -6.000
Sum egenkapital 23.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -4.3
Signatur
05.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.08.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex