Sameiet 40 Femti Trinn Iii
Juridisk navn:  Sameiet 40 Femti Trinn Iii
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum C/O Bate Boligbyggelag Zetlitzveien 2 Fax:
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 922356823
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/9/2018
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
48.43%
Resultat  
  
-22.45%
Egenkapital  
  
78.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 521.000 351.000
Resultat: 114.000 147.000
Egenkapital: 262.000 147.000
Regnskap for  Sameiet 40 Femti Trinn Iii
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 521.000 351.000
Driftskostnader -407.000 -204.000
Driftsresultat 114.000 147.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 114.000 147.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 114.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 349.000 246.000
Sum eiendeler 349.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 147.000
Sum egenkapital 262.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 521.000 351.000
Driftsinntekter 521.000 351.000
Varekostnad 0
Lønninger -18.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -389.000 -204.000
Driftskostnader -407.000 -204.000
Driftsresultat 114.000 147.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 114.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000 3.000
Andre fordringer 17.000 69.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 326.000 174.000
Sum omløpsmidler 349.000 246.000
Sum eiendeler 349.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 147.000
Sum egenkapital 262.000 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 12.000 64.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 148.000
Likviditetsgrad 1 4.0 2.5
Likviditetsgrad 2 4.0 2.5
Soliditet 75.1 6
Resultatgrad 21.9 41.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 32.7 6
Signatur
27.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex