Sameiet 40 Femti Trinn Ii
Juridisk navn:  Sameiet 40 Femti Trinn Ii
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88, Sentrum C/O Bate Boligbyggelag Zetlitzveien 2 Fax:
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 821768632
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/3/2018 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
1.65%
Resultat  
  
-43.49%
Egenkapital  
  
55.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 985.000 969.000
Resultat: 217.000 384.000
Egenkapital: 604.000 389.000
Regnskap for  Sameiet 40 Femti Trinn Ii
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 985.000 969.000
Driftskostnader -768.000 -585.000
Driftsresultat 217.000 384.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 217.000 384.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 215.000 389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 849.000 699.000
Sum eiendeler 849.000 699.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 389.000
Sum egenkapital 604.000 389.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 985.000 969.000
Driftsinntekter 985.000 969.000
Varekostnad 0
Lønninger -47.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -721.000 -585.000
Driftskostnader -768.000 -585.000
Driftsresultat 217.000 384.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 215.000 389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.000 15.000
Andre fordringer 34.000 127.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 813.000 557.000
Sum omløpsmidler 849.000 699.000
Sum eiendeler 849.000 699.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 389.000
Sum egenkapital 604.000 389.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 40.000 133.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 604.000 389.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.3
Likviditetsgrad 2 3.5 2.3
Soliditet 71.1 55.7
Resultatgrad 22.0 39.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 25.6 54.9
Signatur
02.07.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex