Safari Planter As
Juridisk navn:  Safari Planter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70145066
Postboks 5092 Hundsværgata 8 Fax: 56334326
6021 Ålesund 6008 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 858329442
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/20/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Rekna As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.28%
Resultat  
  
-174.59%
Egenkapital  
  
-14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.727.000 3.337.000 1.937.000 1.962.000 2.895.000
Resultat: -138.000 185.000 -346.000 -661.000 -421.000
Egenkapital: -1.124.000 -986.000 -1.171.000 -825.000 -164.000
Regnskap for  Safari Planter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.727.000 3.337.000 1.937.000 1.962.000 2.895.000
Driftskostnader -2.774.000 -3.091.000 -2.184.000 -2.496.000 -3.216.000
Driftsresultat -47.000 246.000 -247.000 -535.000 -320.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 3.000 3.000
Finanskostnader -94.000 -65.000 -99.000 -130.000 -105.000
Finans -92.000 -62.000 -99.000 -127.000 -102.000
Resultat før skatt -138.000 185.000 -346.000 -661.000 -421.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 185.000 -346.000 -661.000 -421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 339.000 356.000 487.000 494.000
Sum omløpsmidler 568.000 833.000 1.202.000 745.000 1.295.000
Sum eiendeler 767.000 1.172.000 1.558.000 1.232.000 1.789.000
Sum opptjent egenkapital -2.624.000 -2.486.000 -2.671.000 -2.325.000 -1.664.000
Sum egenkapital -1.124.000 -986.000 -1.171.000 -825.000 -164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.891.000 2.159.000 2.728.000 2.057.000 1.952.000
Sum gjeld og egenkapital 767.000 1.173.000 1.557.000 1.232.000 1.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.685.000 3.337.000 1.937.000 1.962.000 2.745.000
Andre inntekter 42.000 0 0 0 150.000
Driftsinntekter 2.727.000 3.337.000 1.937.000 1.962.000 2.895.000
Varekostnad -828.000 -1.335.000 -665.000 -620.000 -1.098.000
Lønninger -570.000 -648.000 -585.000 -951.000 -1.045.000
Avskrivning -140.000 -146.000 -131.000 -146.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.236.000 -962.000 -803.000 -779.000 -892.000
Driftskostnader -2.774.000 -3.091.000 -2.184.000 -2.496.000 -3.216.000
Driftsresultat -47.000 246.000 -247.000 -535.000 -320.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 3.000 3.000
Finanskostnader -94.000 -65.000 -99.000 -130.000 -105.000
Finans -92.000 -62.000 -99.000 -127.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 185.000 -346.000 -661.000 -421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 339.000 356.000 487.000 490.000
Sum varige driftsmidler 199.000 339.000 356.000 487.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 199.000 339.000 356.000 487.000 494.000
Varebeholdning 480.000 491.000 498.000 482.000 457.000
Kundefordringer 7.000 111.000 666.000 234.000 791.000
Andre fordringer 68.000 215.000 33.000 14.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 16.000 4.000 15.000 34.000
Sum omløpsmidler 568.000 833.000 1.202.000 745.000 1.295.000
Sum eiendeler 767.000 1.172.000 1.558.000 1.232.000 1.789.000
Sum opptjent egenkapital -2.624.000 -2.486.000 -2.671.000 -2.325.000 -1.664.000
Sum egenkapital -1.124.000 -986.000 -1.171.000 -825.000 -164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 483.000 398.000 404.000 398.000 514.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 370.000 483.000 394.000 146.000 399.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 150.000 112.000 127.000 217.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 888.000 1.166.000 1.804.000 1.296.000 901.000
Sum kortsiktig gjeld 1.891.000 2.159.000 2.728.000 2.057.000 1.952.000
Sum gjeld og egenkapital 767.000 1.173.000 1.557.000 1.232.000 1.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.323.000 -1.326.000 -1.526.000 -1.312.000 -657.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1 0.4
Soliditet -146.5 -84.1 -75.2 -9.2
Resultatgrad -1.7 7.4 -12.8 -27.3 -11.1
Rentedekningsgrad -0.5 3.8 -2.5 -4.1
Gjeldsgrad -1.7 -2.2 -2.3 -2.5 -11.9
Total kapitalrentabilitet -5.9 21.2 -15.9 -43.2 -17.7
Signatur
25.01.2021
STYREFORMANNEN.
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex