Søndre Brevik Gård As
Juridisk navn:  Søndre Brevik Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64957015
Brevikveien 228 Brevikveien 228 Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 922528551
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/19/1972
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vbh-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.04%
Resultat  
  
-413.13%
Egenkapital  
  
-7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.393.000 2.178.000 2.152.000 2.123.000 2.192.000
Resultat: -310.000 99.000 -34.000 -103.000 -229.000
Egenkapital: 2.827.000 3.069.000 2.992.000 2.997.000 3.052.000
Regnskap for  Søndre Brevik Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.393.000 2.178.000 2.152.000 2.123.000 2.192.000
Driftskostnader -1.673.000 -2.039.000 -2.142.000 -2.175.000 -2.365.000
Driftsresultat -280.000 138.000 10.000 -51.000 -172.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -30.000 -40.000 -45.000 -52.000 -58.000
Finans -30.000 -39.000 -45.000 -52.000 -56.000
Resultat før skatt -310.000 99.000 -34.000 -103.000 -229.000
Skattekostnad 68.000 -22.000 28.000 48.000 82.000
Årsresultat -242.000 77.000 -6.000 -55.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.307.000 3.498.000 3.750.000 4.005.000 4.141.000
Sum omløpsmidler 608.000 797.000 722.000 609.000 769.000
Sum eiendeler 3.915.000 4.295.000 4.472.000 4.614.000 4.910.000
Sum opptjent egenkapital 2.588.000 2.831.000 2.753.000 2.759.000 2.814.000
Sum egenkapital 2.827.000 3.069.000 2.992.000 2.997.000 3.052.000
Sum langsiktig gjeld 972.000 1.042.000 1.254.000 1.490.000 1.686.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 184.000 227.000 126.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 3.914.000 4.295.000 4.472.000 4.613.000 4.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 373.000 1.437.000 1.383.000 1.221.000 1.352.000
Andre inntekter 1.020.000 741.000 769.000 902.000 841.000
Driftsinntekter 1.393.000 2.178.000 2.152.000 2.123.000 2.192.000
Varekostnad -220.000 -602.000 -684.000 -539.000 -671.000
Lønninger -583.000 -528.000 -533.000 -660.000 -667.000
Avskrivning -209.000 -252.000 -255.000 -250.000 -327.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -661.000 -657.000 -670.000 -726.000 -700.000
Driftskostnader -1.673.000 -2.039.000 -2.142.000 -2.175.000 -2.365.000
Driftsresultat -280.000 138.000 10.000 -51.000 -172.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000
Finanskostnader -30.000 -40.000 -45.000 -52.000 -58.000
Finans -30.000 -39.000 -45.000 -52.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -242.000 77.000 -6.000 -55.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.263.000 3.414.000 3.584.000 3.753.000 3.923.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 83.000 166.000 251.000 218.000
Sum varige driftsmidler 3.307.000 3.498.000 3.750.000 4.005.000 4.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.307.000 3.498.000 3.750.000 4.005.000 4.141.000
Varebeholdning 49.000 82.000 156.000 138.000 85.000
Kundefordringer 74.000 87.000 44.000 55.000 62.000
Andre fordringer 278.000 215.000 214.000 206.000 203.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 207.000 414.000 308.000 210.000 419.000
Sum omløpsmidler 608.000 797.000 722.000 609.000 769.000
Sum eiendeler 3.915.000 4.295.000 4.472.000 4.614.000 4.910.000
Sum opptjent egenkapital 2.588.000 2.831.000 2.753.000 2.759.000 2.814.000
Sum egenkapital 2.827.000 3.069.000 2.992.000 2.997.000 3.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 505.000 516.000 568.000 652.000 705.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 972.000 1.042.000 1.254.000 1.490.000 1.686.000
Leverandørgjeld 3.000 10.000 102.000 1.000 23.000
Betalbar skatt 74.000 51.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 54.000 9.000 28.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 46.000 65.000 92.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 184.000 227.000 126.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 3.914.000 4.295.000 4.472.000 4.613.000 4.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 492.000 613.000 495.000 483.000 599.000
Likviditetsgrad 1 5.2 4.3 3.2 4.8 4
Likviditetsgrad 2 4.8 3.9 2.5 3.7 4
Soliditet 72.2 71.5 66.9 6 62.2
Resultatgrad -20.1 6.3 0.5 -2.4 -7.8
Rentedekningsgrad -9.3 3.5 0.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -7.2 3.2 0.2 -1.1 -3.5
Signatur
14.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex