Rosfjord Camping Arvid Ubostad
Juridisk navn:  Rosfjord Camping Arvid Ubostad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38340100
Rosfjord Fax: 38340140
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 915485774
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2003
Omsetning: 17.020.000
Resultat: 4.493.000
Egenkapital: 17.635.000
Regnskap for  Rosfjord Camping Arvid Ubostad
Resultat 2003
Driftsinntekter 17.020.000
Driftskostnader -14.426.000
Driftsresultat 2.593.000
Finansinntekter 2.336.000
Finanskostnader -436.000
Finans 1.900.000
Resultat før skatt 4.493.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.743.000
Sum omløpsmidler 13.192.000
Sum eiendeler 26.935.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 17.635.000
Sum langsiktig gjeld 7.602.000
Sum kortsiktig gjeld 1.698.000
Sum gjeld og egenkapital 26.935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 17.020.000
Varekostnad -3.384.000
Lønninger -6.202.000
Avskrivning -1.055.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.785.000
Driftskostnader -14.426.000
Driftsresultat 2.593.000
Finansinntekter 2.336.000
Finanskostnader -436.000
Finans 1.900.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 13.273.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 13.743.000
Varebeholdning 242.000
Kundefordringer 653.000
Andre fordringer 18.000
Sum investeringer
Kasse, bank 11.072.000
Sum omløpsmidler 13.192.000
Sum eiendeler 26.935.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 17.635.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 7.602.000
Leverandørgjeld 159.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 618.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 922.000
Sum kortsiktig gjeld 1.698.000
Sum gjeld og egenkapital 26.935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.494.000
Likviditetsgrad 1 7.8
Likviditetsgrad 2 7.7
Soliditet 65.5
Resultatgrad 15.2
Rentedekningsgrad 11.3
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 18.3
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex