Romerike Boligutbygging As
Juridisk navn:  Romerike Boligutbygging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vetteringen 1 Vetteringen 1 Fax:
2068 Jessheim 2068 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 812807412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1330.91%
Egenkapital  
  
19.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.295.000 0 12.265.000 20.410.000 0
Resultat: 677.000 -55.000 2.131.000 858.000 -41.000
Egenkapital: 3.327.000 2.787.000 2.842.000 1.201.000 539.000
Regnskap for  Romerike Boligutbygging As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.295.000 0 12.265.000 20.410.000 0
Driftskostnader -16.368.000 -61.000 -10.142.000 -19.553.000 -34.000
Driftsresultat 927.000 -61.000 2.123.000 857.000 -34.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 2.000 2.000
Finanskostnader -258.000 -1.000 -1.000 0 -9.000
Finans -249.000 6.000 7.000 2.000 -7.000
Resultat før skatt 677.000 -55.000 2.131.000 858.000 -41.000
Skattekostnad -137.000 0 -490.000 -196.000 0
Årsresultat 540.000 -55.000 1.641.000 662.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 904.000 0
Sum omløpsmidler 8.416.000 7.977.000 3.332.000 10.498.000 1.048.000
Sum eiendeler 8.416.000 7.977.000 3.332.000 11.402.000 1.048.000
Sum opptjent egenkapital 3.308.000 2.768.000 2.823.000 1.182.000 520.000
Sum egenkapital 3.327.000 2.787.000 2.842.000 1.201.000 539.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 266.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 5.089.000 5.190.000 490.000 9.934.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 8.416.000 7.977.000 3.332.000 11.401.000 1.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.295.000 0 12.265.000 20.410.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.295.000 0 12.265.000 20.410.000 0
Varekostnad -16.286.000 0 -10.062.000 -19.506.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -61.000 -80.000 -47.000 -34.000
Driftskostnader -16.368.000 -61.000 -10.142.000 -19.553.000 -34.000
Driftsresultat 927.000 -61.000 2.123.000 857.000 -34.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 2.000 2.000
Finanskostnader -258.000 -1.000 -1.000 0 -9.000
Finans -249.000 6.000 7.000 2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 540.000 -55.000 1.641.000 662.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 904.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 904.000 0
Varebeholdning 4.950.000 5.190.000 0 9.480.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 1.000 5.000 400.000 400.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.449.000 2.786.000 3.327.000 618.000 648.000
Sum omløpsmidler 8.416.000 7.977.000 3.332.000 10.498.000 1.048.000
Sum eiendeler 8.416.000 7.977.000 3.332.000 11.402.000 1.048.000
Sum opptjent egenkapital 3.308.000 2.768.000 2.823.000 1.182.000 520.000
Sum egenkapital 3.327.000 2.787.000 2.842.000 1.201.000 539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 266.000 491.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 19.000 19.000
Betalbar skatt 137.000 0 490.000 196.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.950.000 5.190.000 0 9.720.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.089.000 5.190.000 490.000 9.934.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 8.416.000 7.977.000 3.332.000 11.401.000 1.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.327.000 2.787.000 2.842.000 564.000 1.029.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 6.8 1.1 55.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 6.8 0.1 55.2
Soliditet 39.5 34.9 85.3 10.5 51.4
Resultatgrad 5.4 17.3 4.2
Rentedekningsgrad 3.6 2 -3.8
Gjeldsgrad 1.5 1.9 0.2 8.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.1 -0.7 6 7.5 -3.1
Signatur
03.12.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex