Rogaland Konservefabrikk AS
Juridisk navn:  Rogaland Konservefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52754500
Hervikneset Hervikneset Fax: 52754501
5566 Hervik 5566 Hervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 915443257
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/9/1940 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.22%
Resultat  
  
-210.82%
Egenkapital  
  
-4.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.461.000 39.524.000 41.785.000 41.644.000 40.602.000
Resultat: -338.000 305.000 2.286.000 -220.000 585.000
Egenkapital: 11.498.000 12.025.000 11.797.000 10.566.000 10.559.000
Regnskap for  Rogaland Konservefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.461.000 39.524.000 41.785.000 41.644.000 40.602.000
Driftskostnader -37.756.000 -39.183.000 -39.456.000 -41.677.000 -39.880.000
Driftsresultat -296.000 341.000 2.330.000 -33.000 721.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader -44.000 -42.000 -49.000 -191.000 -141.000
Finans -42.000 -36.000 -44.000 -187.000 -136.000
Resultat før skatt -338.000 305.000 2.286.000 -220.000 585.000
Skattekostnad 74.000 -77.000 -555.000 45.000 -173.000
Årsresultat -263.000 228.000 1.731.000 -174.000 412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.333.000 1.501.000 2.022.000 2.291.000
Sum omløpsmidler 15.654.000 14.475.000 17.059.000 14.604.000 14.966.000
Sum eiendeler 16.654.000 15.808.000 18.560.000 16.626.000 17.257.000
Sum opptjent egenkapital 2.514.000 3.266.000 3.038.000 1.808.000 1.982.000
Sum egenkapital 11.498.000 12.025.000 11.797.000 10.566.000 10.559.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 5.156.000 3.784.000 6.763.000 5.059.000 4.698.000
Sum gjeld og egenkapital 16.654.000 15.809.000 18.560.000 16.626.000 17.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.285.000 39.336.000 41.595.000 41.511.000 40.586.000
Andre inntekter 175.000 188.000 190.000 133.000 16.000
Driftsinntekter 37.461.000 39.524.000 41.785.000 41.644.000 40.602.000
Varekostnad -23.469.000 -25.282.000 -26.031.000 -26.881.000 -23.857.000
Lønninger -6.974.000 -7.342.000 -7.285.000 -7.504.000 -7.712.000
Avskrivning -467.000 -437.000 -511.000 -588.000 -641.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.181.000 -6.499.000 -6.453.000 -7.183.000 -6.948.000
Driftskostnader -37.756.000 -39.183.000 -39.456.000 -41.677.000 -39.880.000
Driftsresultat -296.000 341.000 2.330.000 -33.000 721.000
Finansinntekter 2.000 6.000 5.000 4.000 5.000
Finanskostnader -44.000 -42.000 -49.000 -191.000 -141.000
Finans -42.000 -36.000 -44.000 -187.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -489.000 0 -500.000 0 -200.000
Årsresultat -263.000 228.000 1.731.000 -174.000 412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 451.000 413.000 161.000 224.000 269.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 509.000 847.000 1.232.000 1.657.000 2.022.000
Driftsløsøre 40.000 73.000 107.000 141.000 0
Sum varige driftsmidler 549.000 920.000 1.340.000 1.798.000 2.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.333.000 1.501.000 2.022.000 2.291.000
Varebeholdning 9.368.000 8.942.000 9.031.000 8.724.000 7.085.000
Kundefordringer 3.216.000 3.262.000 4.348.000 4.813.000 3.868.000
Andre fordringer 606.000 933.000 815.000 702.000 596.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.464.000 1.338.000 2.865.000 364.000 3.417.000
Sum omløpsmidler 15.654.000 14.475.000 17.059.000 14.604.000 14.966.000
Sum eiendeler 16.654.000 15.808.000 18.560.000 16.626.000 17.257.000
Sum opptjent egenkapital 2.514.000 3.266.000 3.038.000 1.808.000 1.982.000
Sum egenkapital 11.498.000 12.025.000 11.797.000 10.566.000 10.559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 332.000 0 651.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 2.848.000 1.729.000 3.407.000 2.228.000 2.787.000
Betalbar skatt 0 79.000 525.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.064.000 990.000 1.207.000 1.231.000 710.000
Utbytte -489.000 0 -500.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 754.000 654.000 1.123.000 950.000 1.001.000
Sum kortsiktig gjeld 5.156.000 3.784.000 6.763.000 5.059.000 4.698.000
Sum gjeld og egenkapital 16.654.000 15.809.000 18.560.000 16.626.000 17.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.498.000 10.691.000 10.296.000 9.545.000 10.268.000
Likviditetsgrad 1 3 3.8 2.5 2.9 3.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.2 1.2 1.7
Soliditet 6 76.1 63.6 63.6 61.2
Resultatgrad -0.8 0.9 5.6 -0.1 1.8
Rentedekningsgrad -6.7 8.1 47.6 -0.2 5.1
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.8 2.2 12.6 -0.2 4.2
Signatur
08.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
ROMSELAND TORVALD
ROMSELAND TOR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex