Risdal Gårdsdrift As
Juridisk navn:  Risdal Gårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kverveveien 404 Kverveveien 404 Fax:
4827 Frolands Verk 4827 Frolands Verk
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 919254351
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.33%
Resultat  
  
1039.13%
Egenkapital  
  
37.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.042.000 2.563.000 3.162.000 544.000
Resultat: 262.000 23.000 764.000 18.000
Egenkapital: 748.000 543.000 956.000 368.000
Regnskap for  Risdal Gårdsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.042.000 2.563.000 3.162.000 544.000
Driftskostnader -1.660.000 -2.369.000 -2.371.000 -525.000
Driftsresultat 382.000 193.000 790.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -120.000 -170.000 -26.000 0
Finans -120.000 -170.000 -26.000 0
Resultat før skatt 262.000 23.000 764.000 18.000
Skattekostnad -58.000 -6.000 -176.000 0
Årsresultat 205.000 17.000 589.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.000 548.000 94.000 0
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.601.000 2.387.000 2.318.000
Sum eiendeler 3.136.000 3.149.000 2.481.000 2.318.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 193.000 606.000 18.000
Sum egenkapital 748.000 543.000 956.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 7.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.385.000 2.598.000 1.519.000 1.950.000
Sum gjeld og egenkapital 3.137.000 3.148.000 2.480.000 2.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.086.000 1.293.000 1.533.000 201.000
Andre inntekter 957.000 1.269.000 1.629.000 343.000
Driftsinntekter 2.042.000 2.563.000 3.162.000 544.000
Varekostnad -477.000 -783.000 -805.000 -330.000
Lønninger -3.000 -363.000 -209.000 0
Avskrivning -71.000 -54.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.087.000 -1.256.000 -806.000 -245.000
Driftskostnader -1.660.000 -2.369.000 -2.371.000 -525.000
Driftsresultat 382.000 193.000 790.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -120.000 -170.000 -26.000 0
Finans -120.000 -170.000 -26.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 205.000 17.000 589.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 237.000 284.000 72.000 0
Sum varige driftsmidler 237.000 284.000 72.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 207.000 264.000 22.000 0
Sum anleggsmidler 444.000 548.000 94.000 0
Varebeholdning 1.403.000 1.424.000 1.338.000 1.876.000
Kundefordringer 247.000 200.000 23.000 0
Andre fordringer 1.035.000 972.000 893.000 441.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 5.000 134.000 0
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.601.000 2.387.000 2.318.000
Sum eiendeler 3.136.000 3.149.000 2.481.000 2.318.000
Sum opptjent egenkapital 398.000 193.000 606.000 18.000
Sum egenkapital 748.000 543.000 956.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 7.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 7.000 5.000 0
Leverandørgjeld 1.888.000 2.206.000 1.117.000 1.448.000
Betalbar skatt 61.000 4.000 170.000 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 94.000 54.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 295.000 179.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 2.385.000 2.598.000 1.519.000 1.950.000
Sum gjeld og egenkapital 3.137.000 3.148.000 2.480.000 2.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 307.000 3.000 868.000 368.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.7 0.2
Soliditet 23.8 17.2 38.5 15.9
Resultatgrad 18.7 7.5 2 3.3
Rentedekningsgrad 3.2 1.1 30.4
Gjeldsgrad 3.2 4.8 1.6 5.3
Total kapitalrentabilitet 12.2 6.1 31.9 0.8
Signatur
05.07.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.07.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex