Restaurant Melissa As
Juridisk navn:  Restaurant Melissa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72521310
Postboks 29 Skolegata 5 Fax:
7129 Brekstad 7130 Brekstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 920514839
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/1/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1733.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 11.229.000 0
Resultat: -161.000 0
Egenkapital: 550.000 30.000
Regnskap for  Restaurant Melissa As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 11.229.000 0
Driftskostnader -11.387.000 0
Driftsresultat -157.000 0
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -7.000 0
Finans -4.000 0
Resultat før skatt -161.000 0
Skattekostnad 31.000 0
Årsresultat -130.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 0
Sum omløpsmidler 2.024.000 30.000
Sum eiendeler 2.374.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 0
Sum egenkapital 550.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.374.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.220.000 0
Andre inntekter 9.000 0
Driftsinntekter 11.229.000 0
Varekostnad -3.930.000 0
Lønninger -5.664.000 0
Avskrivning -49.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.744.000 0
Driftskostnader -11.387.000 0
Driftsresultat -157.000 0
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -7.000 0
Finans -4.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -130.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 273.000 0
Sum varige driftsmidler 273.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 0
Sum anleggsmidler 350.000 0
Varebeholdning 142.000 0
Kundefordringer 74.000 0
Andre fordringer 43.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 875.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.024.000 30.000
Sum eiendeler 2.374.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 0
Sum egenkapital 550.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 185.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 869.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 770.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.824.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.374.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1 0
Soliditet 23.2 1
Resultatgrad -1.4
Rentedekningsgrad -22.4
Gjeldsgrad 3.3 0
Total kapitalrentabilitet -6.5 0
Signatur
27.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex