Restaurant Guiden As
Juridisk navn:  Restaurant Guiden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gaustadalléen 21 Gaustadalléen 21 Fax:
0349 Oslo 349 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920394817
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tritt As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.28%
Resultat  
  
20.34%
Egenkapital  
  
-26.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 557.000 570.000 305.000
Resultat: -94.000 -118.000 -264.000
Egenkapital: -452.000 -358.000 -240.000
Regnskap for  Restaurant Guiden As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 557.000 570.000 305.000
Driftskostnader -621.000 -673.000 -559.000
Driftsresultat -63.000 -103.000 -254.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -15.000 -10.000
Finans -31.000 -15.000 -10.000
Resultat før skatt -94.000 -118.000 -264.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -94.000 -118.000 -264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 15.000 4.000
Sum omløpsmidler -433.000 -298.000 -140.000
Sum eiendeler -381.000 -283.000 -136.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -382.000 -264.000
Sum egenkapital -452.000 -358.000 -240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 75.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital -382.000 -283.000 -137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 557.000 570.000 305.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 557.000 570.000 305.000
Varekostnad -127.000 -229.000 0
Lønninger -3.000 -13.000 -53.000
Avskrivning -3.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -488.000 -430.000 -506.000
Driftskostnader -621.000 -673.000 -559.000
Driftsresultat -63.000 -103.000 -254.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -15.000 -10.000
Finans -31.000 -15.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -94.000 -118.000 -264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 49.000 12.000 1.000
Sum varige driftsmidler 49.000 12.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 52.000 15.000 4.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 76.000 103.000 3.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank -509.000 0 0
Sum omløpsmidler -433.000 -298.000 -140.000
Sum eiendeler -381.000 -283.000 -136.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -382.000 -264.000
Sum egenkapital -452.000 -358.000 -240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 153.000 153.000 153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -67.000 -67.000 -62.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -20.000 -14.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 75.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital -382.000 -283.000 -137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -503.000 -373.000 -243.000
Likviditetsgrad 1 -6.2 -1.4
Likviditetsgrad 2 -6.2 -1.4
Soliditet 118.3 126.5 175.2
Resultatgrad -11.3 -18.1 -83.3
Rentedekningsgrad -2.0 -6.9 -25.4
Gjeldsgrad -0.2 -0.2 -0.4
Total kapitalrentabilitet 16.5 36.4 185.4
Signatur
02.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex