Reenskaug Hotel Eiendom As
Juridisk navn:  Reenskaug Hotel Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64989200
Postboks 8 Storgata 32 Fax: 64989222
1441 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 915327575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/23/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Scansør Revisjon Sørvåg
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.1%
Resultat  
  
61.65%
Egenkapital  
  
166.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.000.000 3.003.000 3.009.000 3.001.000 13.495.000
Resultat: 978.000 605.000 484.000 494.000 -837.000
Egenkapital: 1.222.000 459.000 -42.000 -911.000 -1.300.000
Regnskap for  Reenskaug Hotel Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.000.000 3.003.000 3.009.000 3.001.000 13.495.000
Driftskostnader -861.000 -1.120.000 -1.265.000 -1.263.000 -13.030.000
Driftsresultat 2.139.000 1.881.000 1.744.000 1.738.000 464.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.162.000 -1.277.000 -1.259.000 -1.244.000 -1.301.000
Finans -1.162.000 -1.277.000 -1.259.000 -1.244.000 -1.301.000
Resultat før skatt 978.000 605.000 484.000 494.000 -837.000
Skattekostnad -215.000 -103.000 -93.000 -105.000 253.000
Årsresultat 762.000 501.000 391.000 389.000 -584.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.670.000 22.122.000 22.746.000 23.319.000 23.962.000
Sum omløpsmidler 644.000 4.936.000 2.855.000 538.000 1.132.000
Sum eiendeler 22.314.000 27.058.000 25.601.000 23.857.000 25.094.000
Sum opptjent egenkapital 1.122.000 359.000 -142.000 -1.011.000 -1.400.000
Sum egenkapital 1.222.000 459.000 -42.000 -911.000 -1.300.000
Sum langsiktig gjeld 19.868.000 20.670.000 21.460.000 21.941.000 22.372.000
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 5.928.000 4.182.000 2.826.000 4.021.000
Sum gjeld og egenkapital 22.314.000 27.057.000 25.600.000 23.856.000 25.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000.000 3.003.000 9.000 3.000.000 6.787.000
Andre inntekter 0 0 3.000.000 1.000 6.709.000
Driftsinntekter 3.000.000 3.003.000 3.009.000 3.001.000 13.495.000
Varekostnad 0 0 6.000 0 -2.006.000
Lønninger -68.000 -87.000 -90.000 0 -6.110.000
Avskrivning -452.000 -627.000 -573.000 -644.000 -676.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -406.000 -608.000 -619.000 -4.168.000
Driftskostnader -861.000 -1.120.000 -1.265.000 -1.263.000 -13.030.000
Driftsresultat 2.139.000 1.881.000 1.744.000 1.738.000 464.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.162.000 -1.277.000 -1.259.000 -1.244.000 -1.301.000
Finans -1.162.000 -1.277.000 -1.259.000 -1.244.000 -1.301.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 762.000 501.000 391.000 389.000 -584.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.667.000 22.119.000 22.581.000 23.042.000 23.504.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 165.000 277.000 459.000
Sum varige driftsmidler 21.667.000 22.119.000 22.746.000 23.319.000 23.962.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.670.000 22.122.000 22.746.000 23.319.000 23.962.000
Varebeholdning 0 0 0 0 182.000
Kundefordringer 0 0 0 494.000 436.000
Andre fordringer 630.000 4.931.000 38.000 7.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 4.000 429.000 37.000 0
Sum omløpsmidler 644.000 4.936.000 2.855.000 538.000 1.132.000
Sum eiendeler 22.314.000 27.058.000 25.601.000 23.857.000 25.094.000
Sum opptjent egenkapital 1.122.000 359.000 -142.000 -1.011.000 -1.400.000
Sum egenkapital 1.222.000 459.000 -42.000 -911.000 -1.300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 908.000 786.000 682.000 447.000 342.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.679.000 2.346.000 752.000
Sum langsiktig gjeld 19.868.000 20.670.000 21.460.000 21.941.000 22.372.000
Leverandørgjeld 0 34.000 98.000 91.000 1.548.000
Betalbar skatt 93.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 115.000 170.000 106.000 575.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.015.000 5.779.000 235.000 283.000 1.147.000
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 5.928.000 4.182.000 2.826.000 4.021.000
Sum gjeld og egenkapital 22.314.000 27.057.000 25.600.000 23.856.000 25.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -580.000 -992.000 -1.327.000 -2.288.000 -2.889.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.7 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.7 0.2 0.3
Soliditet 5.5 1.7 -0.2 -3.8 -5.2
Resultatgrad 71.3 62.6 5 57.9 3.4
Rentedekningsgrad 1.8 1.5 1.4 1.4 0.4
Gjeldsgrad 17.3 57.9 -610.5 -27.2 -20.3
Total kapitalrentabilitet 9.6 7 6.8 7.3 1.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
EIDE LEON INGAR
EIDE SISSEL MARGRETHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex