Produksjonsmidlene As
Juridisk navn:  Produksjonsmidlene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elias Blix' gate 1 Elias Blix' gate 1 Fax:
0173 Oslo 173 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 925905429
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enklereregnskap.No As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: 200.000
Egenkapital: 181.000
Regnskap for  Produksjonsmidlene As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 200.000
Finanskostnader 0
Finans 200.000
Resultat før skatt 200.000
Skattekostnad -43.000
Årsresultat 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 200.000
Sum eiendeler 230.000
Sum opptjent egenkapital 157.000
Sum egenkapital 181.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000
Sum gjeld og egenkapital 229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 200.000
Finanskostnader 0
Finans 200.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 200.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 200.000
Sum eiendeler 230.000
Sum opptjent egenkapital 157.000
Sum egenkapital 181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 43.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000
Sum gjeld og egenkapital 229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 151.000
Likviditetsgrad 1 4.1
Likviditetsgrad 2 4.1
Soliditet 78.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 8
Signatur
18.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex