Personskadeforbundet Ltn Hordaland Fylkeslag
Juridisk navn:  Personskadeforbundet Ltn Hordaland Fylkeslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55288822
Mannsverk 4 Mannsverk 4 Fax: 55288822
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983529038
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/15/1996
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 113.000
Resultat: -31.000
Egenkapital: 906.000
Regnskap for  Personskadeforbundet Ltn Hordaland Fylkeslag
Resultat 2010
Driftsinntekter 113.000
Driftskostnader -144.000
Driftsresultat -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -31.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 946.000
Sum eiendeler 946.000
Sum opptjent egenkapital 906.000
Sum egenkapital 906.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000
Sum gjeld og egenkapital 946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 113.000
Driftsinntekter 113.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -144.000
Driftskostnader -144.000
Driftsresultat -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 74.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 872.000
Sum omløpsmidler 946.000
Sum eiendeler 946.000
Sum opptjent egenkapital 906.000
Sum egenkapital 906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000
Sum gjeld og egenkapital 946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 906.000
Likviditetsgrad 1 23.6
Likviditetsgrad 2 23.7
Soliditet 95.8
Resultatgrad -27.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.3
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER OG STYRETS KASSERER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex