Per & Morten Haneborg ANS
Juridisk navn:  Per & Morten Haneborg ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63864696
Lierfoss Lierfoss Fax: 63864310
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 973196197
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: B-S Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.39%
Resultat  
  
-2011.76%
Egenkapital  
  
-54.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2006 2005
Omsetning: 7.391.000 9.647.000 9.493.000 12.182.000
Resultat: -325.000 17.000 -61.000 520.000
Egenkapital: -1.968.000 -1.276.000 -1.412.000 -1.089.000
Regnskap for  Per & Morten Haneborg ANS
Resultat 2009 2008 2006 2005
Driftsinntekter 7.391.000 9.647.000 9.493.000 12.182.000
Driftskostnader -7.409.000 -9.260.000 -9.212.000 -11.285.000
Driftsresultat -18.000 388.000 282.000 896.000
Finansinntekter 10.000 5.000 0 0
Finanskostnader -317.000 -375.000 -343.000 -376.000
Finans -307.000 -370.000 -343.000 -376.000
Resultat før skatt -325.000 17.000 -61.000 520.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -325.000 17.000 -61.000 520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.875.000 2.148.000 3.196.000 4.580.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 1.855.000 1.094.000 848.000
Sum eiendeler 3.167.000 4.003.000 4.290.000 5.428.000
Sum opptjent egenkapital -1.968.000 -1.276.000
Sum egenkapital -1.968.000 -1.276.000 -1.412.000 -1.089.000
Sum langsiktig gjeld 3.379.000 3.082.000 3.427.000 4.382.000
Sum kortsiktig gjeld 1.756.000 2.197.000 2.275.000 2.135.000
Sum gjeld og egenkapital 3.167.000 4.003.000 4.290.000 5.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.391.000 8.479.000
Andre inntekter 0 1.168.000
Driftsinntekter 7.391.000 9.647.000 9.493.000 12.182.000
Varekostnad -757.000 -638.000 -890.000 -2.328.000
Lønninger -1.544.000 -2.661.000 -2.651.000 -2.591.000
Avskrivning -357.000 -464.000 -1.213.000 -1.382.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.751.000 -5.497.000 -4.458.000 -4.984.000
Driftskostnader -7.409.000 -9.260.000 -9.212.000 -11.285.000
Driftsresultat -18.000 388.000 282.000 896.000
Finansinntekter 10.000 5.000 0 0
Finanskostnader -317.000 -375.000 -343.000 -376.000
Finans -307.000 -370.000 -343.000 -376.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -325.000 17.000 -61.000 520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 241.000 251.000 273.000 284.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 0
Sum varige driftsmidler 1.875.000 2.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.875.000 2.148.000 3.196.000 4.580.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 177.000 456.000 325.000 46.000
Andre fordringer 1.044.000 1.288.000 722.000 733.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 72.000 112.000 48.000 70.000
Sum omløpsmidler 1.292.000 1.855.000 1.094.000 848.000
Sum eiendeler 3.167.000 4.003.000 4.290.000 5.428.000
Sum opptjent egenkapital -1.968.000 -1.276.000
Sum egenkapital -1.968.000 -1.276.000 -1.412.000 -1.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 642.000 751.000 655.000 745.000
Sum langsiktig gjeld 3.379.000 3.082.000 3.427.000 4.382.000
Leverandørgjeld 650.000 598.000 709.000 473.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 197.000 597.000 488.000 336.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 250.000 424.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 1.756.000 2.197.000 2.275.000 2.135.000
Sum gjeld og egenkapital 3.167.000 4.003.000 4.290.000 5.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -464.000 -342.000 -1.181.000 -1.287.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.5 0.4
Soliditet -62.1 -31.9 -32.9 -20.1
Resultatgrad -0.2 4.0 3.0 7.4
Rentedekningsgrad 0.0 1.0 0.8 2.4
Gjeldsgrad -2.6 -4.1 -4.0 -6.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 9.8 6.6 16.5
Signatur
07.06.2006
EIERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Eierne hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2008
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2006
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex