Oslo & Akershus Catering As
Juridisk navn:  Oslo & Akershus Catering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skårersletta 45 Skårersletta 45 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 921677006
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 136.000
Resultat: 14.000
Egenkapital: 41.000
Regnskap for  Oslo & Akershus Catering As
Resultat 2019
Driftsinntekter 136.000
Driftskostnader -121.000
Driftsresultat 14.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 14.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 64.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital 11.000
Sum egenkapital 41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 136.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 136.000
Varekostnad -29.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -92.000
Driftskostnader -121.000
Driftsresultat 14.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 18.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 46.000
Sum omløpsmidler 64.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital 11.000
Sum egenkapital 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 64.1
Resultatgrad 10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 21.9
Signatur
27.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex