Oslo Montessoriskoles Venneforening
Juridisk navn:  Oslo Montessoriskoles Venneforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22136250
Postboks 92 Slemdal Huldreveien 28 Fax: 22146014
0710 Oslo 781 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994244744
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/28/2009
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
213.51%
Resultat  
  
141.18%
Egenkapital  
  
156.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 116.000 37.000
Resultat: 82.000 34.000
Egenkapital: 136.000 53.000
Regnskap for  Oslo Montessoriskoles Venneforening
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 116.000 37.000
Driftskostnader -34.000 -3.000
Driftsresultat 82.000 34.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 82.000 34.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 82.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 136.000 53.000
Sum eiendeler 136.000 53.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 53.000
Sum egenkapital 136.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 136.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 0
Andre inntekter 67.000 37.000
Driftsinntekter 116.000 37.000
Varekostnad -3.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -34.000 0
Driftskostnader -34.000 -3.000
Driftsresultat 82.000 34.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 82.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 136.000 53.000
Sum omløpsmidler 136.000 53.000
Sum eiendeler 136.000 53.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 53.000
Sum egenkapital 136.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 136.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 53.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 100.0 1
Resultatgrad 70.7 91.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 60.3 64.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex