Operagata Sameie
Juridisk navn:  Operagata Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Obos Postboks 6666 St. Olavs Plass Hammersborg torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923173471
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/12/2019
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10%
Resultat  
  
-152.02%
Egenkapital  
  
-13.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 3.387.000 3.079.000 1.773.000
Resultat: -103.000 198.000 571.000
Egenkapital: 665.000 769.000 571.000
Regnskap for  Operagata Sameie
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 3.387.000 3.079.000 1.773.000
Driftskostnader -3.493.000 -2.882.000 -1.204.000
Driftsresultat -107.000 197.000 569.000
Finansinntekter 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0
Finans 4.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -103.000 198.000 571.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -103.000 198.000 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 344.000 0
Sum omløpsmidler 1.719.000 2.217.000 1.453.000
Sum eiendeler 2.063.000 2.217.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 665.000 769.000 571.000
Sum egenkapital 665.000 769.000 571.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.397.000 1.448.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 2.062.000 2.217.000 1.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 3.387.000 3.079.000 1.773.000
Driftsinntekter 3.387.000 3.079.000 1.773.000
Varekostnad 0
Lønninger -205.000 -200.000 0
Avskrivning -47.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.241.000 -2.682.000 -1.204.000
Driftskostnader -3.493.000 -2.882.000 -1.204.000
Driftsresultat -107.000 197.000 569.000
Finansinntekter 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0
Finans 4.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -103.000 198.000 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 344.000 0
Sum varige driftsmidler 344.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 344.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer -13.000 0
Andre fordringer 181.000 178.000 166.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.552.000 2.039.000 1.287.000
Sum omløpsmidler 1.719.000 2.217.000 1.453.000
Sum eiendeler 2.063.000 2.217.000 1.453.000
Sum opptjent egenkapital 665.000 769.000 571.000
Sum egenkapital 665.000 769.000 571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 367.000 328.000 217.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.031.000 1.121.000 666.000
Sum kortsiktig gjeld 1.397.000 1.448.000 882.000
Sum gjeld og egenkapital 2.062.000 2.217.000 1.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 769.000 571.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.6
Soliditet 32.3 34.7 39.3
Resultatgrad -3.2 6.4 32.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 1.9 1.5
Total kapitalrentabilitet -5.0 8.9 39.3
Signatur
02.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex